Fawley Court #169; fawleycourt Fawley Court © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Fawley Court

Fawley Court

EKSHUMACJA O.JÓZEFA

EKSHUMACJA O.JÓZEFA
31.08.2012 przed 6.30 rano odby?a sie ekshumacja doczesnych szcz?tków o.Józefa Jarz?...więcej więcej

Zdj?cia z grobu o.J.Jarz?bowsk

Zdj?cia z grobu o.J.Jarz?bowsk
ZDJ?CIA GROBU O.JÓZEFA JARZ?BOWSKIEGO PO EKSHUMACJI...więcej więcej

Komunikat Prasowy FCOB

KOLO BYLYCH WYCHOWANKOW FAWLEY COURT ...więcej więcejEKSHUMACJA ?.P.o.JÓZEFA JARZ?BOWSKIEGO 31.08.2012 przed godzin? 6.30,bez powiadomienia rodziny czy te? spo?ecze?stwa polskiego marianie ekshumowali doczesne szcz?teki ?.p. o. Józefa Jarz?bowskiego z dotychczasowego miejsca pochówku w Fawley Court na lokalny cmentarz Fairmaile w Henley on Thames, Oxfordshire.

Europejski Trybuna? Praw Cz?owieka w Strasburgu, b?d?cy ostateczn? instancj? odwo?awcz?, odrzuci? apelacje krewnej El?biety Rudewicz

i Komitetu Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court.

Oj. Józef zosta? przeniesiony na Fairmile Cemetery w Henley on Themes, Oxfordshire. Za??czamy zdj?cia grobu tego jednego z najwi?kszych Polaków emigracji niepodleg?o?ciowej, twórc? Fawley Court i za?o?yciela polskiego gimnazjum m?skiego Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia, wspania?ego kaznodziej?, wielkiego patrioty, historyka, pisarza, poety i twórc? muzeum historycznego polskich pami?tek narodowych w Anglii.

Oj. Józef Jarz?bowski zmar? w opinii ?wi?to?ci a ?wiadectwa wymagane do rozpocz?cia procesu beatyfikacyjnego zdeponowane s? w domu generalnym ksi??y marianów ju? od 1993r., czego dowiadujemy si? z listu ?p. ks. Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, jednego z wychowanków Oj. Józefa.

Mamy nadziej?, ze fakt ekshumacji nie zaprzepa?ci mo?liwo?ci wznowienia procesu beatyfikacyjnego tego ?wi?tego Polaka.

Zach?camy do nawiedzania grobu Oj. Józefa i upraszanie ?ask za Jego wstawiennictwem.

Nigdy za ?ycia nikomu nie odmówi?, tak i po ?mierci wiele osób do?wiadczy?o Jego pomocy..

Komunikat KOMITETU OBRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO FAWLEY COURT Apelacja od wyroku zezwalaj?cego na ekshumacj? Ojca Józefa Jarz?bowskiego. W ?rod? 28 marca 2012 r. w S?dzie Apelacyjnym Royal Courts of Justice na Strand, odby?a si? rozprawa s?dowa, na której by?a rozpatrywana apelacja od wyroku z dnia 18 pa?dziernika 2011 wydanego przez S?dziów Lady Justice Hallett i Mr Justice McCombe, którzy przychylili si? do decyzji Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, zezwalaj?cej Ksi??om Marianom na przeprowadzenie ekshumacji w zwi?zku ze sprzeda?? Fawley Court.
Powódka, El?bieta Rudewicz, która jest najbli?sz? krewn? Ojca Jarz?bowskiego, zaskar?y?a wyrok wydany przez S?dziów, motywuj?c to tym, i? nie wzi?li oni pod uwag? woli zmar?ego oraz jego rodziny, akceptuj?c ?yczenie Ojców Marianów, kongregacji ksi??y w wi?kszo?ci urodzonych ju? po ?mierci Ojca Jarz?bowskiego. Pani El?bieta Rudewicz uwa?a te?, ?e wyrok by? dyskryminuj?cy wobec katolików, którzy wierz? w nienaruszalno?? pochowku. Ministerstwo Sprawiedliwo?ci zignorowa?o ponad dwa tysi?ce listów protestu od spo?ecze?stwa polskiego w Anglii, wys?anych w trakcie procedury udzielenia licencji przez Ministerstwo na ekshumacj?. Ekshumacja zosta?a wstrzymana decyzj? S?du w marcu 2010 r.
Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court reprezentuj?cy Polskie organizacje spo?eczne i kulturalne w Wielkiej Brytanii zaprotestowa? przeciwko ekshumacji i przyst?pi? do post?powania s?dowego po stornie powódki.
Ojciec Józef Jarz?bowski by? wielce szanowan? postaci? powojennej emigracji. Wspania?y kaznodzieja, pisarz, poeta, historyk, nauczyciel oraz kolekcjoner historycznych zbiorów . Najbardziej znany jest z rozprzestrzeniania na ca?ym ?wiecie kultu Mi?osierdzia Bo?ego i stworzenia w Fawley Court Divine Mercy College, szko?y z internatem dla m?odych Polaków,synów polskich zo?nierzy. Przyby? do Anglii po II Wojnie ?wiatowej, aby otoczy? opiek? duszpastersk? Polskich ?o?nierzy, którzy nie mog?c wróci? do kraju w wyniku Traktatu Ja?ta?skiego zmuszeni byli pozosta? w Wielkiej Brytanii. Ojciec Józef zmar? w 1964 roku w opinii ?wi?to?ci. Jego pogrzeb mia? charakter pa?stwowy, udzia? w nim wzi?li przedstawiciele w?adz pa?stwowych i hierarchii ko?cielnej oraz tysi?ce Polaków z ca?ej Wielkiej Brytanii. Ojciec Józef sam wybra? w Fawley Court dok?adne miejsce swojego spoczynku. Spo?ecze?stwo polskie doceniaj?c wag? zas?ug i ?wi?to?ci Ojca Jarz?bowskiego pragnie ochroni? nienaruszalno?? miejsca jego pochówku.
Ksi??? Stanis?aw Radziwi?? ufundowa? ko?ció? ktorego miejsce zostalo wybrane z uwagi na blisko?? grobu oj.Jarzembowskiego. A sam Ksi??e zosta? pochowany w jego krypcie. Ksi??? Radziwi?? po?lubi? siostr? Jacquline Kennedy, Caroline Lee Bouvier. Ich syn Antoni zosta? równie? pochowany w krypcie Ko?cio?a ?w. Anny w Fawley Court obok swojego ojca. Starszy syn Ksi?cia Radziwi??a, John Radziwi?? sprzeciwi? si? wyst?pieniu Ksi??y Marianów o ekshumacje ojca Ksi?cia Radziwi??a. Ministerstwo Sprawiedliwo?ci przychyli?o si? do jego wniosku i odmówi?o udzielenia licencji na ekshumacje.
Sprawa sprzeda?y Fawley Court by?a ostatnio szeroko nag?o?niona przez media w zwi?zku z prowadzonym przed s?dem post?powaniem o odszkodowanie w wysoko?ci 5 milionów funtów pomi?dzy kupcem, Aid? Hersham i Richardem Butler-Craegh, który wygra? przetarg na zakup posiad?o?ci.

Orzeczenie S?du Apelacyjnego -Appeal Court RoyalCourt of Justice z dnia 28.03.2012 bedzie og?oszone pod koniec kwietnia.


W dniach 17-18 pazdziernika 2011 w Royal Courts of Justice, Queens Bench Division (sad administracyjny) w sali COURT 1 o10:30am odb?dzie si? rozprawa sadowa (nr CO/3422/2010)zwiazana z ekshumacja ks.Józefa Jarz?bowskiego.Rozprawa jest otwarta dla publicznosci, a wstep na sale sadowa jest wolny.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL

Ratujmy Polskie Dziedzictwo Fawley Court Ta pi?kna, zabytkowa posiad?o?? po?o?ona nad Tamiz? w Henley-on-Thames, pomi?dzy Londynem a Oxfordem, nabyta zosta?a przez Ks. Józefa Jarz?bowskiego, Marianina, w 1953 r. Na jej kupno datki sk?ada?a Polska Emigracja Niepodleglo?ciowa z ca?ego ?wiata. Niezamo?ni wówczas Polacy, gromadzili potrzebne fundusze oddaj?c z trudem zarobione przys?owiowe wdowie grosze wiecej e-mail: savefawley@hotmail.com 


O?WIADCZENIE Fawley Court zosta? za?o?ony przez O. Józefa Jarz?bowskiego, dla którego s?u?ba Ko?cio?owi by?a nierozerwalnie zwi?zana ze s?u?b? Ojczy?nie. Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court identyfikuje si? w pe?ni z przes?aniem O. Jarz?bowskiego i dlatego Fawley Court o którego zachowanie podj?lismy starania jawi si? nam jako polski i katolicki.Tym bardziej zaskoczy?a nas ulotka rozdawana pod ko?cio?em pw.NMP Matki Ko?cio?a na Ealingu. Stanowczo odcinamy si? od uogólniaj?cego sformu?owania w niej zawartego : „zdrajcy w koloratkach”. Brak konkretnego wskazania winnych ksi??y Marianów kieruje podejrzenie na wszystkich kap?anów co jest równie krzywdz?ce jak i nieprawdziwe. Ksi??a nale??cy do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii bardzo ofiarnie s?u?? polskiej diasporze i takie uogólnianie jest nieuzasadnionym oskar?eniem wymierzonym nie w samych winnych ale w tych duszpasterzy, których strata Fawley Court dotkn??a równie mocno jak ca?? Poloni? Brytyjsk?.

KOMITET OBRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO FAWLEY COURT zaprasza na spotkanie 20 marca 2011r. (Niedziela), o godz.18:00, POSK , SALA MALINOWA.!!!

Ks.Wojciech Jasi?ski 3-go maja stanie przed sadem w Wielkiej Brytani o nielegaln? ekshumacj? szcz?tek ?.p.Witusia Or?owskiego, którego ?arliwa modlitwa o uzdrowienie O.Józefa Jarz?bowskiego w zamian za w?asne ?ycie zosta?a wys?uchana.

3-go maja s?d odroczy? rozpraw? do 4-go lipca b.r.

The Catholic Herald 20 February 2011 wi?cej The Catholic Herald 30 July 2010 wi?cej

Private Eye 23 July 2010 wi?cej DOKUMENTY ZDRADY Nowy Czas 7 lipca 2010 wi?cej Gdzie jest WITU? OR?OWSKI ??? wi?cej

RIGHTS OF WAY wiecej Link pod którym mo?na pobra? formy do wype?nienia w sprawie rights of way: www.fawleycourt.info/pdf/form.pdf 

PROCES S?DOWY SYNA KSI?CIA RADZIWI??A - DZI?KUJEMY Johnowi Radziwi??owi!!! Do S?du Okr?gowego w Warszawie wp?yn?? pozew syna ksi?cia Stanis?awa Radziwi??a, Johna Radziwi?la przeciwko polskiej Prowincji Ksie?y Marianów o sprzeniewierzenie si? woli ksi?cia Stanis?awa Radziwi??a,fundatora ko?cio?a p.w. NMP i ?w.Anny w Fawley Court poprzez jego desakralizacj? oraz przeciw zmuszaniu syna ksi?cia do usuni?cia szczatków ojca z krypty ko?cio?a w której spoczywa. wiecej

EKSHUMACJA KS.JARZ?BOWSKIEGO WSTRZYMANA PRZEZ S?D !!! wiecej

link do Catholic Independent News www.indcatholicnews.com !!!

Bro?my grobu Ks.J.Jarz?bowskiego i módlmy si? o uratowanie Fawley Court za Jego wstawiennictwem!!!

* EKSHUMACJA I KREMACJA zw?ok ks.J.Jarz?bowskiego Ksi??a Marianie bez powiadomienia Polskiej spo?eczno?ci wyst?pili o zgod? Ministry of Justice na ekshumacj? zw?ok O.J.Jarz?bowskiego i j? uzyskali.Najbli?sza krewna i Komitet Obrony zg?osili spraw? do S?du. Na pogrzeb Ks.J.Jarz?bowskiego w 1964 r. przyby?o siedmiu Polskich genera?ów oraz przedstawiciele wszystkich organizacji emigracyjnych. dokument * 28-go wrze?nia 2009 Ko?ció? pw. NMP i ?w. Anny w Fawley Court zosta? wpisany do rejestrów zabytków angielskich. wiecej e-mail: savefawley@hotmail.com 

RATUJMY POLSKIE DZIEDZICTWO FAWLEY COURT przed sprzeda??! Ta pi?kna, zabytkowa posiad?o?? po?o?ona nad Tamiz? w Henley-on-Thames, pomi?dzy Londynem a Oxfordem, nabyta zosta?a przez Ks. Józefa Jarz?bowskiego, Marianina, w 1953 r. Na jej kupno datki sk?ada?a Polska Emigracja Niepodleglo?ciowa z ca?ego ?wiata. Niezamo?ni wówczas Polacy, gromadzili potrzebne fundusze oddaj?c z trudem zarobione przys?owiowe wdowie grosze, aby powsta?o gimnazjum dla polskich ch?opców. Zbierali wszyscy, parafie, organizacje, gazety, harcerze, szko?y sobotnie i kó?ka ró?a?cowe. Wielu po?wi?ca?o swój czas pomagaj?c przy pracach remontowych. Na czele apeli stanali polscy genera?owie: K. Sosnkowski, J. Haller, B. Duch, W?. Anders, B. Maczek. W Fawley Court odbywa?y si? uroczysto?ci ?wi?t narodowych i religijnych. Tu by? ich kawa?ek Polski. Z czasem O. Jarz?bowski za?o?y? te? w Fawley Court muzeum historii polskiej. Powsta?o ono w wi?kszo?ci z darów i depozytów Polaków. Ksi??? Stanis?aw Radziwi?? ufundowa? ko?ció? pod wezwaniem NMP i ?w. Anny. Ziemi? pod ko?ció? pob?ogos?awi? kard. Karol Wojty?a. Fawley Court by? centrum polskiego ?ycia emigracyjnego. Po zamkni?ciu szko?y w 1986 r. ksi??a Marianie przekszta?cili Fawley Court w o?rodek rekolekcyjno-konferencyjny i Dom Pielgrzyma im. Jana Paw?a II. Ko?ció? sta? si? Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego. Fawley Court nadal spe?nia? rol? o?rodka polskiej emigracji. S?u?y? Polskiej Misji Katolickiej, wszystkim Polakom i polskim organizacjom emigracyjnym. Organizowano zjazdy, konferencje i spotkania. Harcerze urz?dzali biwaki, szko?y sobotnie - pikniki. Bez powiadomienia spo?eczno?ci polskiej w 2007 roku ksi??a Marianie zlikwidowali muzeum, a zbiory wywie?li do Lichenia. W kwietniu 2007 roku og?osili zamiar sprzeda?y Fawley Court. Pomimo licznych protestów, petycji, pró?b oraz prób nawi?zania rozmów ze strony spo?ecze?stwa emigracyjnego, ksi??a pozostaj? nieugi?ci w swojej decyzji. Obecnie, kiedy mieszka na Wyspach Brytyjskich blisko 2 mln Polaków i kiedy rodzi si? w Anglii 35-40 ty?. rocznie polskich dzieci, o?rodek ten jest bezwzgl?dnie potrzebny diasporze polskiej zgodnie z intencjami i idea?ami, które przy?wieca?y jego zalo?ycielowi Ks. Jarz?bowskiemu i tym, którzy go wspó?tworzyli,aby Fawley Court s?u?y? polskiej m?odzie?y. O. Józef Jarz?bowski zgodnie z ?yczeniem jest pochowany w fawleyowskim parku. Ci, którzy pomagali O. Józefowi w organizowaniu szko?y i wspierali Fawley Court przez ca?y czas finansowo s? oburzeni i nie mog? si? pogodzi? z decyzj? sprzeda?y, desakralizacji ko?cio?a i ekshumacji grobów: ks. Jarz?bowskiego,ksi?cia Radziwi??a i pochowanych w kolumbarium. Spo?eczno?? polska uwa?a, i? cho? Marianie wpisani s? jako w?a?ciciele do ksi?g wieczystych, to figuruj? tam jako reprezentanci polskiej diaspory i nie maj? prawa wbrew jej woli sprzedawa? tej ikony polsko?ci jak? jest Fawley Court. Fawley Court, jego historia i znaczenie jest wielkim osi?gni?ciem Emigracji Niepodleg?o?ciowej po II wojnie ?wiatowej, dlatego te? przynale?y on do spo?eczno?ci polskiej i powinien jej nadal s?u?y?. Na ów cel sk?ada?y si? pokolenia Polaków Emigracji ?o?niersko-Niepodleg?o?ciowej. W kwietnu 1999r. Poczta polska wyda?a seri? znaczków przedstawiaj?cych cztery najwa?niejsze miejsca polskiej kultury poza granicami kraju. Zielone ?wi?tki, Fawley Court, 31.5.2009r.Wywiad z Danut? Górsk? i Janin? Bubel ?wiadkami pocz?tków Fawley Court.W kwietnu 1999r. Poczta polska wyda?a seri? znaczków przedstawiaj?cych cztery najwa?niejsze miejsca polskiej kultury poza granicami kraju.Zielone ?wi?tki, Fawley Court, 31.5.2009r.Wywiad z Danut? Górsk? i Janin? Bubel ?wiadkami pocz?tków Fawley Court. The Polish Post will introduce into the market four stamps from the series "Polonica", which are to be continued during the following years. W kwietnu 1999r. Poczta polska wyda?a seri? znaczków przedstawiaj?cych cztery najwa?niejsze miejsca polskiej kultury poza granicami kraju. The Polish Post will introduce into the market four stamps from the series "Polonica", which are to be continued during the following years. The most important Polish cultural places located abroad are rendered in the said stamps.
Fawley Court -  - © fawleycourt  

więcej więcej
 

więcej więcej
 

więcej więcej
 

więcej więcej
 

więcej więcej

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe