RIGHTS OF WAY #169; fawleycourt RIGHTS OF WAY © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt RIGHTS OF WAY

RIGHTS OF WAY

Save Fawley Court Heritage Committee zwraca si? do Pa?stwa z pro?b? o poparcie akcji ustanowienia right of way na terenie Fawley Court. Nie uda?o sie nam zatrzymac zainstalowania bram wjazdowych do Fawley, ale je?eli uda nam si? ustanowi? drog? konieczn? do koscio?a, do grobu Ks. Jarz?bowskiego i do rzeki, bramy b?d? musia?y by? otworzone.
Anglielscy ramblers juz wystapili z wnioskiem o zarejestrowanie public right of way. Musimy koniecznie ich wesprze?, przecie? nas Polaków chodzi?o po ?cie?kach Fawley niewspó?miernie wi?cej.
Jeszcze nie jest za pó?no. Fawley Court nie jest jeszcze sprzedany, syn Ksiecia Radziwi??a wyst?pi? do S?du o zachowanie Ko?cio?a.

Pod koniec roku odb?dzie si? proces przed s?dem brytyjskim w sprawie ekshumacji ks. Jarz?bowskiego,który wnios?a krewna ksi?dza Józefa i Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court.

Sprawa o right of way toczy sie w County Council. Procedura jest dwustopniowa – decyzja County Council podlega kontroli. Mamy tez teraz adwokatów, którzy b?d? bronili naszych racji.
Formularz, który trzeba wype?ni? znajdziesz tutaj. Ka?dy z cz?onków rodziny osobno.
Formularz mog? wype?niac osoby, które je?dzi?y do Fawley Court nie tylko na Zielone Swi?tki, na które to Marianie zapraszali, ale Ci z Pa?stwa którzy je?dzili?cie do Fawley, aby pój?? do ko?cio?a, odwiedzi? grób ks. Jarz?bowskiego, zwiedzi? muzeum, posiedzie? na ??ce czy pospacerowac po dró?kach Fawley. Bardzo wa?ne jest aby stwierdzic w formularzy czy si? widzia?o tablice oznajmiaj?ce, ?e jest to teren prywatny i nie wolno tu chodzi?,albo czy którykolwiek z Marianów zatrzyma? Pa?stwa i powiedzia? ze jest to teren prywatny i i za??dali op€szczenia rerenu ,b?dz uiszczenia zap?aty? To bardzo istotne informacje, które nale?y zamie?ci? w formularzu. Trzeba te? zaznaczy? lata, w których si? bywa?o i mniej wiecej ile razy rocznie, bad? ile razy w ciagu okresu kiedy odwiedzali?cie Fawley Court.
Wype?niony wniosek prosimy przes?ac na adres Komitetu. Je?eli b?dziecie mieli Pa?stwo trudno?ci w wype?nieniu formularza prosimy o kontakt: 0207 7922401 lub 07527580257

Link pod którym mo?na pobra? formy: www.fawleycourt.info/pdf/form.pdf 

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe