Nowy Czas -Private Eye #169; fawleycourt Nowy Czas -Private Eye © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Nowy Czas -Private Eye

Nowy Czas -Private Eye

NOWY CZAS- Private Eye
Coraz wi?cej machlojek
2011.09.14 / Piloti - prze?o?y?a Teresa Bazarnik

We wp?ywowym pi?mie „Private Eye”, (19 sierpnia – 1 wrze?nia 2011) w sta?ej rubryce Nooks and Corners ukaza? si? kolejny artyku? po?wi?cony Fawley Court.

Coraz wi?cej machlojek zwi?zanych z Fawley Court (Eye no 1253 & passim), pi?knym pa?acem po?o?onym na brzegu Tamizy w pobli?u Henley.

Pa?ac, jak zapewne stali czytelnicy sobie przypominaj?, zosta? zakupiony w 1953 roku przez polsk? spo?eczno?? w Anglii i przekazany ksi??om marianom, by prowadzili tam szko??: Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia. Fawley Court jest obecnie przedmiotem kilku spraw s?dowych, badaj?cych prawa w?asno?ci i wynikaj?cej z nich sprzeda?y oraz rol? ksi??y marianów. Toczy si? te? sprawa dotycz?ca zablokowania prawa do swobodnego przechodzenia przez posiad?o?? oraz ekshumacji zw?ok znajduj?cych si? na terenie Fawley Court, co by?o warunkiem sprzeda?y.

Dla przypomnienia: w 1971 roku na terenie Fawley Court zbudowany zosta? ko?ció? ?w. Anny, którego fundatorem by? ksi??? Stanis?aw Radziwi??; w 1986 roku szko?a zosta?a zamkni?ta w niejasnych okoliczno?ciach; w 2008 roku, po zaniechaniu projektu budowy ze sk?adek Polonii Centrum Apostolatu, Fawley Court zosta? wystawiony na sprzeda?. Wyceniony zosta? przez agentów nieruchomo?ci: Savills – na 24 mln funtów, Warburtons – na 30 mln. Ofert? 22,5 mln funtów odrzucono, a w ubieg?ym roku cena zosta?a zbita do 13,5 mln i posiad?o?? zosta?a sprzedana firmie Cherrilow Ltd, zarejestrowanej poza granicami Wielkiej Brytanii.

Fawley Court zosta? przej?ty przez Mrs Aid? Dellal Hersham, która publicznie poinformowa?a o wielkich i – co warte podkre?lenia – godnych na?ladowania planach renowacji niemi?osiernie zapuszczonego zabytku klasy I (Grade I), jakim jest pa?ac Fawley Court. Jakkolwiek, od razu zrazi?a sobie lokaln? spo?eczno?? poprzez za?o?enie wokó? posiad?o?ci wysokiego ogrodzenia, zamykaj?c w ten sposób ?cie?ki spacerowe i uniemo?liwiaj?c wiernym korzystanie z ko?cio?a ?w. Anny; pomimo tego ?e cena posiad?o?ci zosta?a obni?ona, by – zgodnie z klauzul? restrykcyjn? – ko?ció? móg? by? otwarty dla wiernych, marianie zostali zmuszeni do zamkni?cia ko?cio?a.

Ró?ne polskie grupy – szczególnie Fawley Court Old Boys – podwa?aj? legalno?? sprzeda?y, podkre?laj?c, ?e marianie nie mieli prawa sprzeda? czego?, co zosta?o kupione przez Poloni?. Ponadto odrzucenie najwy?szej oferty na rzecz absurdalnie niskiej jest z?amaniem prawa obowi?zuj?cego organizacje charytatywne (zdumiewaj?ce zachowanie si? Charity Commission zostanie poddane rewizji s?dowej).

Polacy sprzeciwiaj? si? równie? ekshumacji szcz?tków, ojca Jarz?bowskiego, za?o?yciela kolegium, z?o?onych w grobie obok ko?cio?a wykorzystywanego teraz przez Mrs Hersham na sporadyczne koncerty. Wydanie zgody na ekshumacj? zosta?o wstrzymane w zwi?zku z planowan? rewizj? s?dow?. Ksi??a marianie z?o?yli jednak nowe podanie o zezwolenie na ekshumacj?.

Tymczasem kupcy równie? si? poró?nili. Richard Butler-Creagh wzi?? do s?du Mrs Hersham, zarzucaj?c jej, ?e nie wyp?aci?a mu 5 mln funtów, które nale?a?y mu si? za wynegocjowanie obni?enia ceny Fawley Court z 22,5 mln do 13 mln. Mrs Hersham utrzymuje, ?e nie by?o takiej umowy. Wnios?a do s?du kontrpozew wobec Richarda Butler-Creagha, roszcz?c sobie 4,5 mln jako rekompensat? strat poniesionych w zwi?zku z niezrealizowaniem zaplanowanych inwestycji oraz kosztami wykonanych ju? prac. Wygl?da na to, ?e niejaki Damien Kearsley, deweloper, doradzi?, ?e w ci?gu 26 miesi?cy Fawley Court móg?by przynie?? zysk w wysoko?ci 32 mln funtów, gdyby pa?ac zamieni? na hotel, a na przylegaj?cym terenie wybudowa? mieszkania. Jak do tej pory, zgoda na to nie zosta?a wydana.

Sprawa, któr? prowadzi? s?dzia Mr Justice Eady, odby?a si? w lipcu, a przez sal? s?dow? Royal Court of Justice przelewa?y si? zarzuty nadu?y?, b??dnej interpretacji, oszustw, k?amstw, korupcji. Do tego sprzeczki mi?dzy ró?nymi grupami Polaków obecnymi na sali s?dowej stworzy?y zabawne widowisko. Wa?n? kwesti? do rozstrzygni?cia jest to, czy ksi??a marianie wiedzieli o 5-milionowym honorarium, jakie za?yczy? sobie Butler-Creagh (najwidoczniej nie). Jeden z dokumentów, który mia? po?wiadcza? takie ustalenia, podpisany przez Mrs Hersham, zosta? rzekomo podrobiony. Natomiast Butler-Creagh powiedzia?, ?e, ?atwiej mu by?o przekona? marianów, by obni?yli cen?,
poniewa? sam pochodzi z katolickiej rodziny. Nie bez znaczenia mo?e by? te? fakt, ?e najbardziej aktywni powiernicy trustu, ksi??a – Jasi?ski i Gowkielewicz – zaoferowali firmie Mainstream Butler-Creagha wynaj?cie na pó?tora roku biura na terenie Fawley Court (czy firma p?aci?a czynsz?). W?ród ?wiadków by? jeden z emerytowanych dyrektorów handlowych Tesco, który zezna?, ?e przedstawi? (za op?at?) Mrs Hersham Butler-Creaghowi i jest pewien, ?e by?a umowa na 5 mln funtów.

Oczywi?cie wysz?a te? na jaw rola Cherrilow Ltd. Rok temu Mrs Hersham twierdzi?a, ?e nie ma ?adnych interesów, w sensie czerpania jakichkolwiek korzy?ci w firmie [‘she had no interest, beneficial or otherwise’, Eye 1272]. Okaza?o si? jednak, ?e firma zosta?a zarejestrowana na Jersey w okre?lonym celu [‘special purpose vehicle’], ?e za?o?yli j? kuzynowie obecnego partnera Aidy Hersham, i ?e beneficjantami s? jej dzieci. Okaza?o si? równie?, ?e pierwsze obci??enie na nieruchomo?? spada na Credit Swiss i wed?ug prawa bank jest w?a?cicielem Fawley Court.

Mr Justice Eady obieca?, ?e wyrok zostanie wydany za trzy miesi?ce, a tymczasem w s?dzie tocz? si? inne sprawy. Jednym ze ?wiadków – o dziwo niewezwanym – by? ksi?dz Wojtek Jasi?ski, który jako powiernik trustu odegra? g?ówn? rol? w sprzeda?y Fawley Court, i nie tylko. Z?o?ono o?wiadczenie, ?e w czasie przes?ucha? przebywa? w Watykanie (który nie wyda? zgody na sprzeda? Fawley Court). W rzeczywisto?ci by? obj?ty kaucj? policyjn? z powodu przes?uchania, jakie mia?o odby? si? w s?dzie koronnym w Worcester w sprawie rzekomej ekshumacji z terenu St Raphael’s Convent w Lower Bullingham szcz?tków postrzeganego jako „?wi?ty” 14-letniego ch?opca Witusia Or?owskiego, z?o?onych w Henley obok grobu matki [szcz?tki Witusia, z?o?one w drewnianej skrzynce, zosta?y wsuni?te pod p?yt? grobu jego matki – red. NC]. Posiad?o?? w Herefordshiere nale?y równie? do ksi??y marianów [Lower Bullingham zosta?o kupione przez hrabiego ?ubie?skiego i przekazane polskiej spo?eczno?ci w Anglii, ksi??a marianie byli jedynie opiekunami tego miejsca – red. NC]. Ksi??a marianie próbuj? sprzeda? t? posesj? i by? mo?e obecno?? grobu na jej terenie odstrasza?a potencjalnych nabywców. Prokuratura [Crown Prosecution Service] oddali?a jednak spraw? – gdy? „nie le?a?a ona w interesie publicznym” i „nie znaleziono dowodów, ?e by?y to ko?ci ludzkie” – co jest niewiarygodne i wr?cz obra?liwe.

Ponadto w s?dzie najwy?szym za?o?ono jeszcze jedn? spraw? przeciwko marianom, wniesion? przez Polish Action Group. Chodzi o znikni?cie funduszy pochodz?cych ze zbiórek na budow? nigdy niepowsta?ego Centrum Apostolatu (ok. 300 tys. funtów) oraz o zaginione drogocenne dzie?a sztuki (o ??cznej warto?ci ok. 30 mln funtów), przekazane Muzeum Fawley Court przez cz?onków polsko-brytyjskiej spo?eczno?ci, które zosta?y wywiezione (do Polski) bez zgody [brytyjskiego ministerstwa kultury – red NC]. Sprawa zosta?a odroczona w oczekiwaniu na wyrok Mr Justice Eady’ego.

Sporo pracy dla prawników, a tymczasem przysz?o?? wspania?ego, z ogromnym potencja?em zabytku klasy I spowita jest g?st? chmur?.

Piloti - prze?o?y?a Teresa Bazarnik
 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe