Historia po 1953 #169; fawleycourt Historia po 1953 © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Fawley Court Historia po 1953

Historia po 1953
Fawley Court stoi na brzegu Tamizy w Fawley w angielskim hrabstwie Buckinghamshire, nieco na pó?noc od Henley-on-Thames.


Tych z Pa?stwa, którzy posiadaj? zdj?cia, b?d? inne pami?tki ze Szko?y
Divine Mercy College lub uroczysto?ci w Fawley Court, uprzejmie prosimy o kontakt na adres: Macierz Szkolna w WB,240 King Street,
London W6 ORF, e-mail savefawley@fawleycourt.net Apel do spolecze?stwa emigracyjnego o fundusze.Wywiad z o.Jarz?bowskim

7 pa?dziernika 1953r. Ks.Józef Jarz?bowski kupuje Fawley Court.

15 stycznia 1954r. Otwiera z 15 uczniami Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia-Divine Mercy College
19 marca 1954 zawi?zuje si? Towarzystwo Przyjació? Gimnazjum
2 kwietnia 1954r. Apel Towarzystwa Przyjació? Gimnazjum do Spo?ecze?stwa emigracyjnego o pomoc finansow?Cotygodniowy apel ukazuj?cy si? w Gazecie Niedzielnej w 1954r.Artyku? w Sodalis Marianis wyszczególnia istytucje,które przyczyni?y si? do nabycia Fawley Court.
Apel Genera?a Kazimierza Sosnkowskiego


<

<

5 Kresowa Dywizja Piechoty obchodzi?a uroczy?cie 10-? rocznic? ?mierci Genera?a Boles?awa Sulika w Fawley Court i przekaza?a z tej okazji Ks.Jarz?bowskiemu czek na £800 na cele Kolegium.


Posiad?o?? Fawley Court liczy sobie ponad tysi?c lat. Od tak dawna datuje si? obecno?? cz?owieka na tym terenie. Nazwa "Fawley" wywodzi si? od staroangielskiego s?owa okre?laj?cego jelenie, których du?e stada mo?na by?o tu spotka?. Od 1953 roku Fawley Court jest w posiadaniu Ksi??y Marianów.Obecnie w Fawley Court znajduj? si? :
 • Ko?ció? p.w. Naj?wi?tszej Maryi Panny i  ?w. Anny oraz Kaplica p.w. ?w. Józefa, gdzie ksi??a Marianie pe?ni? pos?ug? polskim i angielskim wiernym
 • Dom Zakonny Ksi??y Marianów
 • Dom Pielgrzyma im. Jana Paw?a II
 • Apostolat Mi?osierdzia Bo?ego, dzia?aj?cy na rzecz g?oszenia Mi?osierdzia Bo?ego poprzez wydawanie kwartalnika Zwiastun Mi?osierdzia, korespondencj? oraz organizowane spotkania modlitewne
 • Stowarzyszenie Pomocników Maria?skich
Wa?ne daty w historii Fawley Court:
 • Doomsday Book - Pierwsza pisemna wzmianka o Fawley Court , jako posiad?o?ci nale??cej do Waltera Gifforda, szwagra Wilhelma I.
 • 1470 - Fawley Court przechodzi poprzez ma??e?stwo w r?ce Thomasa Rokes.
 • 1616 - Fawley Court sprzedane Sir Jamesowi Whitelockowi.
 • WOJNA DOMOWA - na terenie posiad?o?ci maj? miejsce walki mi?dzy Royalistami i Parlamentarzystami.
 • 1670′s - Fawley Court sprzedane Williamowi Freemanowi.
 • 1684 - uko?czenie budowy obecnej rezydencji.
 • 1770′s - nowy wystrój pokoi zaprojektowany przez Jamesa Wyatta oraz nowy projekt parku autorstwa Lancelota "Capability" Browna.
 • 1853 - Fawley sprzedane Edwardowi Mackenzie.
 • II WOJNA ?WIATOWA - Fawley Court - siedziba "cichociemnych".
 • 1952 - rodzina Mckenziech organizuje aukcj?, na której sprzedano niemal ca?e wyposa?enie domu.
 • 1953 - Posiad?o?? kupuje Ksi?dz O. Józef Jarz?bowski i otwiera Divine Mercy College - Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia - szko?? dla polskich ch?opców.
 • Przy szkole ks. O. Józef Jarz?bowski zak?ada muzeum, po?wi?cone historii Polski.
 • 1969 - Or?dzie Prymasa Wyszy?skiego
 • 1971 - Ksi??? Stanis?aw Radziwi?? funduje ko?ció? p.w. Naj?wi?tszej Maryi Panny i ?w. Anny.
 • 1986 - Ksi??a Marianie zamykaj? szko?e.
 • 1987 -Budynki szkolne zostaja prebudowane na Dom Pielgrzyma im. Jana Paw?a II.
 • 1988 -Ko?ció? ?w. Anny staje si? o?rodkiem kultu Mi?osierdzia Bo?ego.
 • 1986-2009- W Fawley Court odbywaj? si? zjazdy i uroczysto?ci polskich organizacji emigracyjnych,harcerzy,m?odzierzy szkolnej,grup ewangielizacyjnych polskich jak i angielskich. Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe