Bramy Wjazdowe do FC #169; fawleycourt Bramy Wjazdowe do FC © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Protesty Bramy Wjazdowe do FC

Bramy Wjazdowe do FC

Do Planning Department w High Wycombe wp?yn??o podanie o udzielenie pozwolenia na zamontowanie bram wjazdowych do Fawley Court, pozostaj?cego jak dotychczas pod zarz?dem Ojców Marianów. Bramy te ca?kowicie uniemo?liwi? wjazd na teren polskiego o?rodka, dost?p do ko?cio?a ?w. Anny i NMP, grobu Ks. Józefa Jarz?bowskiego, jak i innych zmar?ych, których prochy znajduj? si? w krypcie i kolumbarium.

Zwracamy si? wi?c do wszystkich z pro?b? o sk?adanie protestów!!! (koniecznie w j?zyku angielskim)
Pami?tajcie, ?e liczy si? czas - im szybciej protesty b?d? wp?ywa?y do Planning Department, tym lepiej. Ka?dy z cz?onków rodziny mo?e z?o?y? swój protest osobno.

Na ko?cu tej wiadomo?ci znajduje si? wzór pisma protestacyjnego. Jest to propozycja tekstu, prosz? uzupe?ni? go wed?ug osobistego uznania wpisuj?c dlaczego nie zgadzasz si? na takie dzia?anie, wskazuj?c swój zwi?zek z Fawley Court i wszelkie osobiste komentarze, które uwa?asz za istotne dla sprawy.

W ka?dym pi?mie nale?y poda? swoje imi?, nazwisko, adres i dat? oraz zaznaczy?, ?e dotyczy ono Planning Application ref. 09/07022/FUL

Protesty nale?y wys?a? na adres:
planning@wycombe.gov.uk 
lub/oraz:

Ms Sarah Nicholson
Wycombe District Council
Planning and building Department
Queen Victoria Road
High Wycombe
HP11 1BB
Re: Planning Application ref. 09/07022/FUL

Prosimy równie? o wys?anie kopii protestu do:
Councillor Roger C Emmett, Little Parmoor Farm, Frieth, Henley on Thames, Oxon, RG9 6NL
oraz na adres:
Komitetu Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court:
c/o Polska Macierz Szkolna w WB
240 King Street
London W6 0RF

WZÓR LISTU

Name:
Surname:
Address:
Date:


Wycombe District Council
Planning and Building Department
Queen Victoria Rd
High Wycombe,
HP11 1BB
Att: Ms Sarah Nicholson


Dear Sarah Nicholson,
Re – Planning Application 09/07022/FUL

I wish to object to the proposed erection of the Security Gates at
Fawley Court.

I use the Marlow Road entrances to get to St Anne’s Church and to
visit the Grave of Father Jarz?bowski.

In addition, the proposal will ruin the character of the site.

Please acknowledge receipt of this letter,

Yours sincerely,

(your name and signature)

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe