W oczach Brytyjczyków #169; fawleycourt W oczach Brytyjczyków © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Prasa o sprzeda?y Fawley Court W oczach Brytyjczyków

W oczach Brytyjczyków


e-mail: savefawley@hotmail.com 

Autor: Bo?ena Karol
Sobota, 2. Luty 2008
?ród?o: www.nowyczas.co.uk


W miniony weekend, w Fawley Court odby?a si? konferencja Evangelium zorganizowana przez dwóch ksi??y brytyjskich z Evangelium Project pod patronatem Catholic Truth Society. Uczestniczy?a w niej katolicka m?odzie? brytyjska do lat 35.Konferencja by?a wielkim sukcesem. Wzi??o w niej udzia? oko?o 120 uczestników - byli pod wra?eniem tego niezwyk?ego miejsca. Na formularzach ankiety, które na koniec konferencji wype?niano, powtarza?y si? bardzo podobne opinie: „Najlepszy weekend w moim ?yciu”; „Msza by?a najwa?niejsza - bardzo poruszaj?ce do?wiadczenie”… Szkoda, ?e polowy o?tarzyk wywieziono ju? z kaplicy, bo to mog?oby uczestnikom konferencji pokaza?, jak ?o?nierze na polu walki tworzyli swoje polowe ko?cio?y.

Oprócz tematów konferencyjnych, g?ównym punktem dyskusji by?a sprawa sprzeda?y Fawley Court. Panowa?o powszeczne zdumienie i niedowierzanie: - Jak mog? takie miejsce sprzedawa?? - pyta?a mnie jedna z dziewczyn. - Nie mo?na dopu?ci?, aby miejsce to wpad?o w prywatne r?ce! Joanna Bogle, znana katolicka pisarka skomentowala: - By?oby wielk? szkod? straci? tak wspania?? posiad?o??. Nie ma zbyt wielu miejsc na takim poziomie.

Ojciec Andrew Pinsent, jeden z organizatorów konferencji powiedzia? mi, ?e Fawley Court jest jest bardzo s?abo promowane, niewiele ludzi o nim wie. Chcia?by zrobi? wszystko, byleby tylko to miejsce zosta?o w r?kach katolików. -Widzia?em cud pog??bienia wiary - mówi?. - My?l?, ?e sprzeda? Fawley Court to tragedia. Mog?oby by? przecie? centrum nowej ewangelizacji w Europie, a nawet katolickim uniwersytetem. Nie byliby?my w stanie kupi? tak wyj?tkowego miejsca, poza tym, za?amanie na rynku mieszkaniowym powoduje, ?e to z?y moment, by sprzedawa?. Inaczej mówi?c, kto? zarobi?by wiele pieni?dzy, kupuj?c od Ko?cio?a tanio, a sprzedaj?c drogo. Nie ma takiego drugiego miejsca w Wielkiej Brytanii. W ten weekend widzieli?my - mówi? ojciec Andrew Pinsent, któremu wtórowa? drugi z organizatorów przedsi?wzi?cia, ojciec Marcus Holden, dodaj?c, i? w Anglii jest niewiele miejsc konferencyjnych mog?cych pomie?ci? tak? liczb? ludzi.

M?odzie? bardzo namawia?a ksi??y, by kolejna letnia konferencja ponownie odby?a si? w?a?nie w Fawley Court. Niestety, ksi??a Marianie nie przyjmuj? ju? rezerwacji na imprezy, które odb?d? si? w przysz?ym roku.

Istnieje zapotrzebowanie na centrum rekolekcyjne. Polska m?odzie? katolicka je?dzi na rekolekcje do ksi?dza Forysia, do angielskiej parafii w Harlow (Essex). Co 6-8 tygodni odbywaj? si? tam Dni Skupienia. Ka?dorazowo uczestniczy w nich oko?o 120 osób. Informacji o tych wyjazdach udziela ksi?dz Krzysztof Ciebie?. (tel. 0207 226 9944).

Miejmy wi?c nadziej?, ?e uratujemy Fawley Court, by polska i brytyjska mlodzie? mog?a wspólnie sp?dza? czas w tym niezwyk?ym miejscu. Wi?cej informacji o przysz?ych konferencjach na stronie: www.evangelium.co.uk.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe