Nowy Czas 29.3.11 #169; fawleycourt Nowy Czas 29.3.11 © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Nowy Czas 29.3.11

Nowy Czas 29.3.11

Spotkanie w POSK-u
2011.03.29 / Krzysztof Jastrz?bski
TAGI: Fawley Court
Share |
Celem spotkania zorganizowanego 20 marca przez Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court by?o uzyskanie poparcia Polonii do 31 marca w obronie odwiecznego prawa przechodzenia przez teren Fawley Court.

Wnioski mog? odnie?? skutek po warunkiem, ?e dotyczy? b?d? prawa do przechodzenia, które nie ma powi?za? z odwiedzinami ksi??y marianów. S? tu dwa wa?ne wyj?tki – droga do ko?cio?a ?w. Anny, bo ko?cio?y maj? automatyczne prawo do drogi. Obecno?? na imprezach organizowanych przez marianów nie liczy si? z wyj?tkiem Zielonych ?wi?tek w roku 2009, bo tysi?ce ludzi tam przyjecha?y wbrew og?oszeniu marianów, by nie przyje?d?a?, – czyli wszyscy, którzy wtedy tam byli maj? prawo wype?ni? formularz do Bucks County Council i po?wiadczy?, ?e nie by?o zamkni?tych bram, og?osze?, ?e jest to teren prywatny i zagrodzonej drogi – wszystkie te zakazy pojawi?y si? dopiero w 2010 roku, cho? marianie napisali do Bucks County Council, ?e takowe by?y zawsze! Formularze mo?na ?ci?ga? z internetu (www.fawleycourt.info/pdf/form.pdf) i przesy?a? do savefawley@hotmail.com. 

W zwi?zku z krótkim terminem (do 31 marca) mo?na pisa? bezpo?rednio do Bucks County Council na adres h.beevers@buckscc.gov.uk z kopi? do savefawley@hotmail.com i w?asn?, zaznaczaj?c, ?e formularz b?dzie dok?adniej wype?niony, podpisany i przes?any poczt? pó?niej. Ostatni moment!

Krótki film El?biety Królikowskiej-Avis z ks. Jasi?skim o sprzeda?y by? komentowany okrzykami z sali: – K?amie, k?amie! Ponadto 26-minutowy film dokumentarny o Muzeum im. o Jarz?bowskiego, pokazuj?cy wszystkie eksponaty z komentarzami o, Paw?a Jasi?skiego, pani Or?owskiej i Henryka Lipi?skiego, jest bardzo wa?nym dokumentem, gdy? polowa eksponatów z Fawley Court znik?a. Film wywo?a? ciekaw? dyskusj?, wypowiada si? m.in. przedstawiciel Rights of Way, redaktor „Nowego Czasu”, a tak?e jeden ze ?wiadków przekazania w depozycie kolekcji eksponatów do Muzeum im. o Jarz?bowskiego. Najciekawsz? wypowiedzi? by?o o?wiadczenie przewodnicz?cej Klubu Gazety Polskiej, która stwierdzi?a, ?e ks. Gowkielewicz przep?dzi? ten Klub z Polskiego O?rodka Katolickiego na Ealingu. M?ode pokolenie Polaków na Wyspach zosta?o skrzywdzone przez marianów, którzy (tymczasowo) pozbawili je olbrzymiego o?rodka o?wiaty i kultury polsko-katolickiej w Fawley Court, tzw. „Ma?ej Polski”. Ale jestesmy dobrej my?li – odbierzemy wszystko, co nam ich przemoc wzi??a!

Krzysztof Jastrz?bski
Sekretarz FCOB
 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe