Komunikat  Prasowy FCOB #169; fawleycourt Komunikat  Prasowy FCOB © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Komunikat Prasowy FCOB

Komunikat Prasowy FCOB

KOLO BYLYCH WYCHOWANKOW FAWLEY COURT
kristof.j@btinternet.com 
fawleycourtoldboys@gmail.com 
Sekretarz: Krzysztof Jastrzembski

KOMUNIKAT PRASOWY FCOB Do natychmiastowej publikacji 2/09/2012

KRYMINALNA EKSHUMACJA O. JOZEFA JARZEBOWSKIEGO

Wszczynamy kryminalne śledztwo okoliczności ekshumacji Ojca Józefa Jarzębowskiego, która rzekomo miała miejsce w godzinach rannych w piątek 31 sierpnia w.g. naocznego świadectwa kopca z tabliczka na cmentarzu Fairmile w Henley-on-Thames. Pierwsza osoba tam opisuje to o 6.30 rano i załączone fotografie potwierdzają to o 8 rano.


Najbliższa krewna, Elżbieta Rudewicz, nie była powiadomiona mimo próśb na piśmie. Zostaliśmy poinformowani przez Henley Town Council ze ekshumacja będzie w piątek 31 sierpnia, natomiast zakład pogrzebowy Tomalin & Sons przyznali się w piątek ze to miało miejsce „wczoraj”. Nie ma świadków, nie wiemy czy szczątki są naprawdę tam na cmentarzu Fairmile i czy były spopielone i skradzione. Widzieliśmy niegodziwy bałagan, nawet nie było krzyża, typowy ślad Marianów, którzy przedtem zburzyli Święte Groto i popełnili inne świętokradztwa. Ten akt świętokradztwa obraza rodzinę, wiarę, i Jego uczniów na całym świecie.

Twierdzimy ze licencja, która marianie uzyskali składając fałszywe świadectwo w sadzie jest nieważna, bo prawo Burial Act jasno mówi ze Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma władzy nad ziemia konsekrowana. Ziemia w Fawley Court była poświęcona przez Kardynała Karola Wojtyle, później Papieża Jana Pawła II. Podtrzymanie decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości przez sady angielskie było dyskryminacja i istnieje apel złożony przez Koło Byłych Wychowanków FC w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w imieniu Elżbiety Rudewicz. Twierdzimy także ze orzeczenia sadow były polityczne, w społeczeństwie sekularyzmu wojującego, które gwałci wolność wyznania i prześladuje Katolików. Boimy się ze szanse na beatyfikacje O. Jarzębowskiego mogą być naruszone by wymagany jest biskup przy ekshumacji kandydata, a takiego nie ma śladu. Zadamy, aby O Jarzębowski został natychmiast przeniesiony z powrotem do Fawley Court i opublikowania publicznego okoliczności tej ekshumacji. Domagamy się również wyrzucenia Marianów z Wielkiej Brytanii.

PRAWA PRZEJSCIA PRZEZ FAWLEY COURT
W przygotowaniu jest przegląd sadowy decyzji Council opartej na fałszywych świadectwach np. ze marianie co rok zamykali bramy. Ci, co znają Fawley Court wiedza ze bram nie było. Firma Cherrilow złożyła aplikacje o pozwolenie wybudowania stałych bram.

K. Jastrzembski Sekretarz Koło Byłych Wychowanków Fawley CourtCRIMINAL EXHUMATION OF FATHER JOSEF JARZEBOWSKIWe are launching a criminal investigation of the circumstances of the exhumation of Father Josef Jarzebowski which apparently took place in the early hours of Fri 31 Aug 2012 according to eyewitness evidence of a mound with a plaque at Fairmile Cemetery, Henley-on-Thames. The earliest visitor there reported the same at 6.30 am and photos taken at 8 am confirm this, as enclosed.The nearest surviving relative Elzbieta Rudewicz was not notified despite a written request. We were first informed by Henley Town Council that the exhumation was scheduled for Fri 31 Aug, however Tomalin Funeral Directors admitted on Friday that it took place “last night”. There are no witnesses, we do not know if the body is actually there at Fairmile, or whether it had been cremated and stolen. All that we found at the scene of the crime was an unholy mess, without even a cross in place, a familiar mark of the marians who had in the past reduced the Holy Grotto to rubble and committed other acts of sacrilege. Yet this act of sacrilege is an insult to the family, to faith, and to His pupils worldwide.We hold the licence the marians obtained by bearing false witness to the courts to be invalid as the Burial Act clearly states that the Ministry of Justice has no jurisdiction over consecrated ground. The ground at Fawley Court was blessed by Cardinal Karol Wojtyla, later Pope John Paul II. It was discriminatory of the English Courts to uphold the decisions of the Ministry of Justice and there is a pending appeal lodged on 16 Aug 12 by the FCOBA representing E.Rudewicz. We believe that the judgments are political in a militantly secular society where religious freedom is violated and Catholics persecuted. We are concerned that the chances of Fr.Jozef Jarzebowski for beatification may have been prejudiced as a bishop is required to attend such an exhumation and there is no sign of this. We demand that He is put back at Fawley Court forthwith and that the circumstances of the matter are made publicly known. We further demand that the marians be expelled from the UK.

RIGHTS OF WAY
A Judicial Review is being prepared of the Rights of Way through Fawley Court as the decision of the Council was based on false testimony such as that the marians closed the gates every year. Everyone knows there were no gates to close. A planning application for permanent gates has been lodged by Cherrilow.

K.Jastrzembski Secretary Fawley Court Old Boys Association

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe