Komunikat  Prasowy FCOB #169; fawleycourt Komunikat  Prasowy FCOB © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Komunikat Prasowy FCOB

Komunikat Prasowy FCOB

KOLO BYLYCH WYCHOWANKOW FAWLEY COURT
kristof.j@btinternet.com 
fawleycourtoldboys@gmail.com 
Sekretarz: Krzysztof Jastrzembski

KOMUNIKAT PRASOWY FCOB Do natychmiastowej publikacji 2/09/2012

KRYMINALNA EKSHUMACJA O. JOZEFA JARZEBOWSKIEGO

Wszczynamy kryminalne ?ledztwo okoliczno?ci ekshumacji Ojca Józefa Jarz?bowskiego, która rzekomo mia?a miejsce w godzinach rannych w pi?tek 31 sierpnia w.g. naocznego ?wiadectwa kopca z tabliczka na cmentarzu Fairmile w Henley-on-Thames. Pierwsza osoba tam opisuje to o 6.30 rano i za??czone fotografie potwierdzaj? to o 8 rano.


Najbli?sza krewna, El?bieta Rudewicz, nie by?a powiadomiona mimo pró?b na pi?mie. Zostali?my poinformowani przez Henley Town Council ze ekshumacja b?dzie w pi?tek 31 sierpnia, natomiast zak?ad pogrzebowy Tomalin & Sons przyznali si? w pi?tek ze to mia?o miejsce „wczoraj”. Nie ma ?wiadków, nie wiemy czy szcz?tki s? naprawd? tam na cmentarzu Fairmile i czy by?y spopielone i skradzione. Widzieli?my niegodziwy ba?agan, nawet nie by?o krzy?a, typowy ?lad Marianów, którzy przedtem zburzyli ?wi?te Groto i pope?nili inne ?wi?tokradztwa. Ten akt ?wi?tokradztwa obraza rodzin?, wiar?, i Jego uczniów na ca?ym ?wiecie.

Twierdzimy ze licencja, która marianie uzyskali sk?adaj?c fa?szywe ?wiadectwo w sadzie jest niewa?na, bo prawo Burial Act jasno mówi ze Ministerstwo Sprawiedliwo?ci nie ma w?adzy nad ziemia konsekrowana. Ziemia w Fawley Court by?a po?wi?cona przez Kardyna?a Karola Wojtyle, pó?niej Papie?a Jana Paw?a II. Podtrzymanie decyzji Ministerstwa Sprawiedliwo?ci przez sady angielskie by?o dyskryminacja i istnieje apel z?o?ony przez Ko?o By?ych Wychowanków FC w Europejskim Trybunale Praw Cz?owieka w imieniu El?biety Rudewicz. Twierdzimy tak?e ze orzeczenia sadow by?y polityczne, w spo?ecze?stwie sekularyzmu wojuj?cego, które gwa?ci wolno?? wyznania i prze?laduje Katolików. Boimy si? ze szanse na beatyfikacje O. Jarz?bowskiego mog? by? naruszone by wymagany jest biskup przy ekshumacji kandydata, a takiego nie ma ?ladu. Zadamy, aby O Jarz?bowski zosta? natychmiast przeniesiony z powrotem do Fawley Court i opublikowania publicznego okoliczno?ci tej ekshumacji. Domagamy si? równie? wyrzucenia Marianów z Wielkiej Brytanii.

PRAWA PRZEJSCIA PRZEZ FAWLEY COURT
W przygotowaniu jest przegl?d sadowy decyzji Council opartej na fa?szywych ?wiadectwach np. ze marianie co rok zamykali bramy. Ci, co znaj? Fawley Court wiedza ze bram nie by?o. Firma Cherrilow z?o?y?a aplikacje o pozwolenie wybudowania sta?ych bram.

K. Jastrzembski Sekretarz Ko?o By?ych Wychowanków Fawley Court







CRIMINAL EXHUMATION OF FATHER JOSEF JARZEBOWSKI



We are launching a criminal investigation of the circumstances of the exhumation of Father Josef Jarzebowski which apparently took place in the early hours of Fri 31 Aug 2012 according to eyewitness evidence of a mound with a plaque at Fairmile Cemetery, Henley-on-Thames. The earliest visitor there reported the same at 6.30 am and photos taken at 8 am confirm this, as enclosed.



The nearest surviving relative Elzbieta Rudewicz was not notified despite a written request. We were first informed by Henley Town Council that the exhumation was scheduled for Fri 31 Aug, however Tomalin Funeral Directors admitted on Friday that it took place “last night”. There are no witnesses, we do not know if the body is actually there at Fairmile, or whether it had been cremated and stolen. All that we found at the scene of the crime was an unholy mess, without even a cross in place, a familiar mark of the marians who had in the past reduced the Holy Grotto to rubble and committed other acts of sacrilege. Yet this act of sacrilege is an insult to the family, to faith, and to His pupils worldwide.



We hold the licence the marians obtained by bearing false witness to the courts to be invalid as the Burial Act clearly states that the Ministry of Justice has no jurisdiction over consecrated ground. The ground at Fawley Court was blessed by Cardinal Karol Wojtyla, later Pope John Paul II. It was discriminatory of the English Courts to uphold the decisions of the Ministry of Justice and there is a pending appeal lodged on 16 Aug 12 by the FCOBA representing E.Rudewicz. We believe that the judgments are political in a militantly secular society where religious freedom is violated and Catholics persecuted. We are concerned that the chances of Fr.Jozef Jarzebowski for beatification may have been prejudiced as a bishop is required to attend such an exhumation and there is no sign of this. We demand that He is put back at Fawley Court forthwith and that the circumstances of the matter are made publicly known. We further demand that the marians be expelled from the UK.

RIGHTS OF WAY
A Judicial Review is being prepared of the Rights of Way through Fawley Court as the decision of the Council was based on false testimony such as that the marians closed the gates every year. Everyone knows there were no gates to close. A planning application for permanent gates has been lodged by Cherrilow.

K.Jastrzembski Secretary Fawley Court Old Boys Association

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe