Szko?a-Divine Mercy College #169; fawleycourt Szko?a-Divine Mercy College © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Szko?a-Divine Mercy College

Szko?a-Divine Mercy College


e-mail: savefawley@hotmail.com 
Tych z Pa?stwa, którzy posiadaj? zdj?cia, b?d? inne pami?tki ze Szko?y
Divine Mercy College lub uroczysto?ci w Fawley Court, uprzejmie prosimy o kontakt na adres: Macierz Szkolna w WB, 240 King Street,
London W6 ORF, e-mail savefawley@fawleycourt.net Jak powsta?o Kolegium Mi?osierdzia Bo?ego ?


Ks. Stanis?aw Be?ch, Kapelan Wojska Polskiego we Francji i Anglii, duszpasterz akademicki, za?o?yciel Wydawnictwa Veritas, by? inicjatorem i organizatorrem szko?y dla dziewcz?t w Pitsford, Anglia pod opiek? sióstr Nazaretanek oraz szko?y dla ch?opców w Hereford,Anglia pod opiek? ksi??y Marianów.1948r. Ks. Stanis?aw Be?ch przebywaj?c w Stanach spotka? si? z ksi?dzem prowincja?em ojców marianów. W swoich wspomnieniach na trzy miesi?ce przed ?mierci? zanotowa? m in. : ...." W roku 1948 by?em w USA, zbadawszy ro?ne mo?liwo?ci postawi?em na ksi??y marianów (ks. Be?ch oczekiwa?, ?e marianie otworz? w Anglii placówk? o?wiatow? dla ch?opców - przyp.A.R.). Przyjecha? do mnie do N.York ich prowincja?; zamieszka? w tym samym domu co ja. Gadali?my. Wreszcie ok. 3 g. nad ranem powiedzia?: przekona? mnie ksi?dz, ale kto si? tym zajmie ? Wysun??em ks.J. Jarz?bowskiego(przebywaj?cego) wtedy w Meksyku przez Rosj? i Japoni?. Odpowiedzia?, ?e romantyk. Ja : jego dawni uczniowie z Warszawy bardzo go chwalili jako wychowawc?. Prowincja?: przekona? mnie ksi?dz,niech teraz ksi?dz przekona o.genera?a zgromadzenia w Rzymie. Napisa?em do niego. Zgodzi? si?. Wysun??em nast?puj?cy plan realizacji: ks. pra?at(nazwisko zapomnialem) mieszka? w tym samym domu co i ja. Jego to prowincja? upowa?ni? do wyjazdu do Anglii celem zakupienia potrzebnego obiektu na szko??. Da?em mu istrukcj?,jak ma post?powa?. Wspólnie z pewnym proboszczem ze ?l?ska[...] kupili dom w Hereford."... Zob J. Be?ch, Ks.Stanis?aw Franciszek Be?ch,"Premislia Cristiana 1990/91,s.380., Za Ks. Adam Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Tuchów,2001, s.214 przp.927
W lutym 1950r. ks. Tomasz Reginek, marianin i ks.Jan Brandys (ks. decezjalny) nabywaj? od Sióstr Szarytek klasztor w Lower Bullingham, Hereford. W lipcu 1950r. przybywa do Hereford ks.Józef Jarz?bowski i ks.Pawe? Jasi?ski, przyj?to braci zakonnych do nowicjatu. Robotami remontowymi kieruje ks. Brandys. We wrze?niu 1951r. zosta? otwarty zak?ad wychowawczy dla ch?opców. Bp.J.Gawlina przekaza? sum? £ 409. W 1953 r. by?o w zak?adzie 80 ch?opców i zak?ad w Hereford sta? si? za ciasny aby wszystkich ch?tnych pomie?ci? . Ks. Jarz?bowski zacz?? poszukiwa? nowego miejsca na szko??.Apel do spo?ecze?stwa emigracyjnego o fundusze.Wywiad z O.Jarz?bowskim

7 pa?dziernika 1953r. Ks.Józef Jarz?bowski kupuje Fawley Court.

15 stycznia 1954r. Otwiera z 15 uczniami Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia-Divine Mercy College
19 marca 1954 zawi?zuje si? Towarzystwo Przyjació? Gimnazjum
2 kwietnia 1954r. Apel Towarzystwa Przyjació? Gimnazjum do Spo?ecze?stwa emigracyjnego o pomoc finansow?Cotygodniowy apel ukazuj?cy si? w Gazecie Niedzielnej w 1954r.Artyku? w Sodalis Marianis wyszczególnia istytucje,które przyczyni?y si? do nabycia Fawley Court.
Apel Genera?a Kazimierza Sosnkowskiego


< <

Byli wychowankowie warszawskiego gimnazjum na Bielanach przekazuj? sztandar szko?y ks. Jarz?bowskiemu. Ksi?dz Jarz?bowski dzi?kuje rozg?o?ni WWOL,Buffalo,USA za ofiar? $ 1.500 z?o?on? przez rodakow w Ameryce na Kolegium /Gaz.Niedz.27.1.57r./

<

5 Kresowa Dywizja Piechoty obchodzi?a uroczy?cie 10-? rocznic? ?mierci Genera?a Nikodema Sulika w Fawley Court i przekaza?a z tej okazji Ks.Jarz?bowskiemu czek na £800 na cele Kolegium.
1961 rok

Gazeta Niedzielna 13 XI 1960

1971 rok1973 rok1986 rok

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe