Historia do 1953 #169; fawleycourt Historia do 1953 © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Fawley Court Historia do 1953

Historia do 1953


e-mail: savefawley@hotmail.com 
Fawley Court stoi na brzegu Tamizy w Fawley w angielskim hrabstwie Buckinghamshire, nieco na pó?noc od Henley-on-Thames,37 mil od Londynu. Posiad?o?? Fawley Court liczy sobie ponad tysi?c lat. Od tak dawna datuje si? obecno?? cz?owieka na tym terenie. Nazwa "Fawley" wywodzi si? od staroangielskiego s?owa okre?laj?cego jelenie, których du?e stada mo?na by?o tu spotka?. Od 1953 roku Fawley Court jest w posiadaniu Ksi??y Marianów.


David C.Whitehead,Henley-on-Thames A History, Phillimore 2007.

przek?ad z angielskiego Jerzy P. Dyszy


Fawley Court


W czasach spisu gruntów dokonanego na polecenie Wilhelma Zdobywcy w 1085 roku (Domesday Book) dwór Fawley by? w posiadaniu Waltera Gifforda, hrabiego Buckingham. Nast?pnie w dwunastym wieku rodzina Sackville wybudowa?a ufortyfikowany dwór na terenie obecnego Fawley Court i mieszka?a w nim do ko?ca pi?tnastego wieku. W 1616 roku dwór Fawley, który w tym czasie by? prawdopodobnie du?ym ?redniowiecznym domem, zosta? nabyty przez Sir Jamesa Whitelocka. By? on prawnikiem piastujacym funkcj? s?dziego pokoju hrabstwa Buckingham, a nast?pnie rownie? hrabstwa Oxford, który jednak?e mimo tych nominacji by? zwolennikiem ograniczenia przywilejów królewskich. By? on w Henley wielce powa?any. Po jego ?mierci i pogrzebie w ko?ciele w Fawley, król Karol I mówi? o nim jako o t?gim umy?le i uczonym s?dzim. Jego syn Sir Bulstrode Whitelock, odziedziczy? dwór Fawley i otaczaj?ce go dobra lenne. Dokupi? dwór Phyllis (Phillis Court) i odziedziczy? tytu? Lorda rezydencji ziemskiej Henley. W czasach Wojny Domowej Sir Bulstrode wspiera? ruch parlamentarny i walczy? w armii pod przywództwem Cromwella. Fawely Court zosta? powa?nie zniszczony przez oddzia?y rojalistów, którzy okupowali go w tym czasie. Ostatecznie Sir Bulstrode Whitelock zosta? gubernatorem Henley, a nast?pnie zaprzysi??ony przez Cromwella, piastowa? ró?ne stanowiska, m.in. ambasadora Szwecji. Po restauracji Karola II zosta? on srogo ukarany za swój udzia? w Wojnie Domowej, prawdopodobnie jednak cz??? kar zosta?a zniesiona.

Sir Bulstrode przeniós? si? do swego domu w Wiltshire i przekaza? w?asno?? zniszczonego Fawley Court swojemu najstarszemu synowi James`owi. ?adne prace renowacyjne nie zosta?y jednak przeprowadzone za jego czasu, a w roku 1680 dwór zosta? sprzedany pu?kownikowi Williamowi Freemanowi.

W 1684 roku Christpher Wren, przyjaciel pu?kownika Freemana, odbudowa? dom w ówcze?nie modnym stylu. Freeman walczy? z Bulstrodem Whitelockiem podczas Wojny Domowej i od tamtego czasu zbi? fortun? na imporcie cukru, uprawianego przez niewolników w jego koloniach w Zachodnich Indiach. Bogactwo Freemana umo?liwi?o mu budow? domu oraz jego wystrój wed?ug najwy?szych standardów. Poprawiony zosta? równie? wygl?d otoczenia. Niektóre wn?trza zosta?y zaprojektowane przez Grinlinga Gibbonsa. Prawdopodobnie równie? „Capability” Brown wniós? swój wk?ad w aran?acj? parku. Oko?o 1770 roku Sambrook Freeman, który odziedziczy? maj?tek, dokupi? przylegaj?c? do niego posiad?o?? Phyllis Court. Zleci? tak?e zaprojektowanie odpowiedniego domu letniego, w rezultacie czego powsta?a ?wi?tynia widoczna z mostu Henley, od której to pochodzi nazwa wyspy. Projekt ten, charakterystyczny dla trendów panuj?cych w?ród ówczesnych w?a?cicieli ziemskich, polega? na tworzeniu klasycznych budowli, które to umiej?tnie wpisuj?c si? w naturalny krajobraz, podkre?la?y jego malowniczo??. Entuzjazm Sambrook`a Freemana dla owego stylu zrodzi? si? podczas jego podró?y do W?och, a ugruntowany zosta? po jego nominacji na cz?onka Akademii Sztuki. Za jego czasów Fawley Court by?o miejscem wielu wydarze? towarzystkich, m.in. obiadów muzycznych organizowanych przez Pani? Freeman. Zarówno Jerzy III, jak i Jerzy IV odwiedzali dom wielokrotnie.

Kiedy Sambrook umar?, jego bratanek Strickland Freeman odziedziczy? posiad?o??, która pozosta?a w?asno?ci? jego rodziny a? do roku1853, kiedy to sprzedano j? Edwardowi MacKenzie. By? on szkockim bankierem, którego syn William D. MacKenzie (1840-1928), mierniczy i in?ynier linii kolejowych, doda? w 1884 boczne skrzyd?o domu. Stworzy? on równie? szlaki wodne na wzór kana?ów, prowadz?ce od domu do Tamizy. Zasadzi? wi?cej drzew i ponownie zasiedli? park jeleniami. Przeniós?, natomiast, prawa do dóbr lennych w posiad?o?ciach w Henley na zarz?d Henley. Jego syn, major William R.D. MacKenzie, sprzeda? du?? cz??? posiad?o?ci w latach 1931-1932, pozostaj?c jenak w?a?cicielem domu.

Podczas Drugiej Wojny ?wiatowej dom zosta? zaj?ty przez armi? i u?ywany jako centrum szkoleniowe dla przysz?ych tajnych agentów specjalizuj?cych si? w komunikacji bezprzewodowej. Major MacKenzie otrzyma? wezwanie do opuszczenia domu w terminie tygodnia, musia? wi?c pospiesznie spakowa? swoje co cenniejsze meble i elementy wystroju i zmagazynowa? je w piwnicach i budynkach gospodarczych. Mimo, i? wojsko pozostawi?o dom w op?akanym stanie, major MacKenzie powróci? do niego i mieszka? tam a? do ?mierci w 1952 roku. Posiad?o?? razem z parkiem Henley zosta?a nast?pnie podzielona na dzia?ki i wystawiona na sprzeda?. Jednak?e g?ówny budynek rezydencji, ze wzgl?du na jego rozmiary i stan zdewastowania, zagro?ony by? rozbiórk?. W 1953 roku zosta? zakupiony przez polskie Zgromadzenie Ksi??y Marianów, którzy za?o?yli w nim gimnazjum dla ch?opców, których rodzice posiadali w wi?kszo?ci polskie korzenie. Szko?a zosta?a zamkni?ta w 1986 roku, a Ksi??a Marianie przekszta?cili dom w klasztor i centrum rekolekcyjno- konferencyjne. Przeznaczyli rownie? pewn? ilo?? pomieszcze? na potrzeby muzeum or??a u?ywanego przez Wojsko Polskie na przestrzeni wieków, oraz bibliotek? posiadaj?c? historyczne polskie dokumenty, wczesne ksi?gi i malowid?a.


Posiad?o?? Fawley Court liczy sobie ponad tysi?c lat. Od tak dawna datuje si? obecno?? cz?owieka na tym terenie. Nazwa "Fawley" wywodzi si? od staroangielskiego s?owa okre?laj?cego jelenie, których du?e stada mo?na by?o tu spotka?. Od 1953 roku Fawley Court jest w posiadaniu Ksi??y Marianów.Obecnie w Fawley Court znajduj? si? :
 • Ko?ció? p.w. Naj?wi?tszej Maryi Panny i  ?w. Anny oraz Kaplica p.w. ?w. Józefa, gdzie ksi??a Marianie pe?ni? pos?ug? polskim i angielskim wiernym
 • Dom Zakonny Ksi??y Marianów
 • Dom Pielgrzyma im. Jana Paw?a II
 • Apostolat Mi?osierdzia Bo?ego, dzia?aj?cy na rzecz g?oszenia Mi?osierdzia Bo?ego poprzez wydawanie kwartalnika Zwiastun Mi?osierdzia, korespondencj? oraz organizowane spotkania modlitewne
 • Stowarzyszenie Pomocników Maria?skich
Wa?ne daty w historii Fawley Court:
 • Doomsday Book - Pierwsza pisemna wzmianka o Fawley Court , jako posiad?o?ci nale??cej do Waltera Gifforda, szwagra Wilhelma I.
 • 1470 - Fawley Court przechodzi poprzez ma??e?stwo w r?ce Thomasa Rokes.
 • 1616 - Fawley Court sprzedane Sir Jamesowi Whitelockowi.
 • WOJNA DOMOWA - na terenie posiad?o?ci maj? miejsce walki mi?dzy Royalistami i Parlamentarzystami.
 • 1670′s - Fawley Court sprzedane Williamowi Freemanowi.
 • 1684 - uko?czenie budowy obecnej rezydencji.
 • 1770′s - nowy wystrój pokoi zaprojektowany przez Jamesa Wyatta oraz nowy projekt parku autorstwa Lancelota "Capability" Browna.
 • 1853 - Fawley sprzedane Edwardowi Mackenzie.
 • II WOJNA ?WIATOWA - Fawley Court - siedziba "cichociemnych".
 • 1952 - rodzina Mckenziech organizuje aukcj?, na której sprzedano niemal ca?e wyposa?enie domu.
 • 1953 - Posiad?o?? kupuje Ksi?dz O. Józef Jarz?bowski i otwiera Divine Mercy College - Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia - szko?? dla polskich ch?opców.
 • Przy szkole ks. O. Józef Jarz?bowski zak?ada muzeum, po?wi?cone historii Polski.
 • 1969 - Or?dzie Prymasa Wyszy?skiego
 • 1971 - Ksi??? Stanis?aw Radziwi?? funduje ko?ció? p.w. Naj?wi?tszej Maryi Panny i ?w. Anny.
 • 1986 - Ksi??a Marianie zamykaj? szko?e.
 • 1987 -Budynki szkolne zostaja prebudowane na Dom Pielgrzyma im. Jana Paw?a II.
 • 1988 -Ko?ció? ?w. Anny staje si? o?rodkiem kultu Mi?osierdzia Bo?ego.
 • 1986-2009- W Fawley Court odbywaj? si? zjazdy i uroczysto?ci polskich organizacji emigracyjnych,harcerzy,m?odzierzy szkolnej,grup ewangielizacyjnych polskich jak i angielskich.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe