PROTEST przeciw ekshumacji ks. #169; fawleycourt PROTEST przeciw ekshumacji ks. © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Ks. Józef Jarz?bowski PROTEST przeciw ekshumacji ks.

PROTEST przeciw ekshumacji ks.

!!! Bro?my grobu Ks.J.Jarz?bowskiego i módlmy si? o uratowanie Fawley Court za Jego wstawiennictwem!!!
Zwracamy sie do wszystkich, którzy pragn? zachowa? Fawley Court dla Polaków i Ko?cio?a, zgodnie z wola o.Jarz?bowskiego, o PONOWNE WYS?ANIE listów sprzeciwu do Ministry of Justice - do p. Paul Ansell - w sprawie ekshumacji i kremacji.


Jeszcze nie jest za pózno !!!
Decyzja o przeniesieniu grobu ks. J. Jarz?bowskiego nie zapad?a. Je?eli si? zjednoczymy w walce o grób i kosció? mo?emy je uratowa? pomimo, i? Marianie og?osili Fawley Court jako sprzedane. Zamkni?te mo?na otworzy?, a sprzedane ju? by?o pono? rok temu. To nie jest prawda. Tranzakcja nie zosta?a sfinalizowana - pieni?dze nie zosta?y zap?acone. Jeszcze mo?emy wszystko zmieni?. Bro?my grobu Ks. Jarzebowskiego i módlmy si? o uratowanie Fawley Court za Jego wstawiennictwem.



Nasz Dziennik 11.01.2010

Zwracamy si? do wszystkich, którzy pragn? zachowa? Fawley Court dla Polaków i Ko?cio?a, zgodnie z wol? O.Jarz?bowskiego, o ponowne wys?anie listów sprzeciwu do Ministry of Justice - do p. Paul Ansell -w sprawie ekshumacji i kremacji.
Ksi??a Marianie pod wp?ywem naszych dotychczasowych listów sprzeciwu zmienili miejsce przeniesienia zw?ok ksi?dza z Lichenia na cmentarz w Henley. Wyst?pili jednak o pozwolenie na kremacj? szczatków O. Jarzebowskiego. Jest to oburzajace. Chc? te?, aby ekshumacjia by?a cicha, wewn?trzzakonna, a przecie? w ceremonii pogrzebowej bra?o udzia? oko?o 1000 osób, oddaj?c w ten sposób cze?? temu wielkiemu Kap?anowi i Polakowi. Na stronie internetowej Marianów ks. Jarzebowski zaliczony jest w poczet najwi?kszych z Marianów. Nawet prosz? o zg?aszanie przypadków uzyskania ?ask przez wstawiennictwo ks. Jarz?bowskiego. A co z relikwiami jak b?dzie spopielony?
Poniewa? zmiana miejsca pochówku traktowana jest jako nowy wniosek musimy ponownie zglosi? nasz sprzeciw listami elektronicznymi jak i tradycyjn? poczta na adres:

e-mail: Paul.Ansell@justice.gsi.gov.uk 
Mr Paul Ansell
0203 334 63 88
Coroners & Burials Division
Ministry of Justice
102 Petty France, London SW1H 9AJ

Poni?ej zamie?cili?my wzór listu.

Trzeba przedstawi? wszystkie argumenty na sprzeciw, ale przede wszystkim nale?y podkresli? merkantylny aspekt zachowania Marianów - przecie? mogli wy??czy? ko?ció? i grób ks. Jarz?bowskiego, aby?my mogli nadal te miejsca nawiedza?. Tylko zach?anno?? bez granic powoduje ch?? ekshumacji i kremacji. Nale?y to bez ogródek, jasno powiedzie?.

Bardzo prosimy o przesy?anie nam kopii emaili, aby?my mogli pózniej w Pa?stwa imieniu interweniowa?.

Oto nasz adres:
Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court
c/o Polska Macierz Szkolna w WB
240 King Street, London W6 0RF
www.fawleycourt.info



Name:
Surname:
Address:


Coroners & Burials Division,
Ministry of Justice,
102 Petty France,
London SW1H 9AJ

Date:


Attention : Mr. Paul Ansell


Dear Mr Ansell

Re: Application to exhume the remains of Fr. Józef Jarz?bowski,


I would like to voice my opposition to the exhumation and cremation
regardless whether it is proposed to be in Poland or in Henley.
Fr. J.Jarz?bowski wished to be buried in Fawley Court and to fulfil His wish an exemption was made by the Marian Fathers. To cremate the remains of anyone who might one day become a saint is totally unacceptable for Catholics.

This proves that the Marian Fathers’ behaviour is totally disrespectful and dictated by purely mercenary motives. They are in no way interested in honouring the memory of a very distinguished and saintly Polish priest, rather they wish to profit from the sale of the land on which the grave stands. The Polish Community and Polish Catholic Mission in England and Wales would be more than happy to take care of the grave and the Church of St. Ann which could easily be excluded from the planned sale of Fawley Court.

Please consider these arguments and reject the application.
Please inform me of your decision.

Yours sincerely,
…………………………










 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe