List do O.Genera?a Ks.Marianów #169; fawleycourt List do O.Genera?a Ks.Marianów © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Prasa o sprzeda?y Fawley Court List do O.Genera?a Ks.Marianów

List do O.Genera?a Ks.Marianów


e-mail: savefawley@hotmail.com 

Autor: Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court
Czwartek, 22. Stycze? 2009
?ród?o: www.dziennikpolski.co.ukDelegaci Polskich Organizacji spo?ecznych, kulturalno o?wiatowych, m?odzie?owych , zawodowych i religijnych, zjednoczeni w Komitecie Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court kategorycznie sprzeciwiaj? si? sprzeda?y polskiego o?rodka, jakim jest Fawley Court. Domagamy si? wycofania z zobowi?za? sprzeda?y. Podj?cia rozmów ze spo?ecze?stwem polskim. Znalezienia takich rozwi?za?, które zapewni?yby korzystanie Fawley Court dla celów duszpasterskich oraz spo?eczno-kulturalno-o?wiatowych, s?u??cym Polakom, zgodnie z wol? tych, którzy przyczynili si? do nabycia i utrzymania tej?e placówki.

Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court
c/o Macierz Szkolna
240 King Street,London W6 ORF
savefawley@hotmail.com  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?.

List otwarty w sprawie Fawley CourtWielebny Ojcze Generale,

Uwa?amy, ?e Zgromadzenie Ojców Marianów nie poinformowa?o polskiej wspólnoty o przyczynach podj?cia decyzji sprzeda?y Fawley Court i nie zwróci?o si? o pomoc do Polaków by znale?? rozwi?zanie, które zapobieg?oby takiej konieczno?ci.
Wiadomo?? o decyzji sprzeda?y Fawley Court zosta?a og?oszona grupie wiernych, uczestnicz?cych w ?wi?cie Zes?ania Ducha ?wi?tego w 2007 roku. W podj?tych rozmowach przez rektora Polskiej Misji Katolickiej ks. Pra?ata Tadeusza Kukli oraz prezesa PMK Janusza Sikory-Sikorskiego, nie uczestniczyli przedstawiciele polskich organizacji emigracyjnych.
Rozmowy dotycz?ce przej?cia Fawley Court przez PMK, zosta?y zerwane przez o.o. Marianów z powodu nie uznania wk?adu jaki wnios?a Polska Misja Katolicka w nabycie i utrzymanie Fawley Court.

Fakt zerwania tych rozmów nie usprawiedliwia o.o. Marianów z braku dalszego poszukiwania innych rozwi?za?, a w szczególno?ci nawi?zania rozmów z polskimi organizacjami, które nie chc?c ingerowa? pomi?dzy oo. Marianami i Misj?, nie wyst?powa?y wcze?niej z inicjatyw?.
To na o.o. Marianach spoczywa obowi?zek szukania sposobu zapewnienia trwa?o?ci Fawley Court jako o?rodka s?u??cego Polakom. Ksi??a Marianie powinni wyt?umaczy? si? przed spo?ecze?stwem: czy i które organizacje i instytucje polskie poprosili o pomoc. Jakie kroki podj?li aby zapewni? by Fawley Court s?u?y?o polskiemu spo?ecze?stwo.
Ojciec Wojciech Jasi?ski MIC w swoim wyst?pieniu, zamieszczonym w Dzienniku Polskim w dniu 12 stycznia 2009 roku, stwierdzi? i? „negocjacje trwa?y d?ugo i tak naprawd?, gdyby faktycznie by?y sensowne pomys?y ze strony Polonii, to by? czas by si? im przyjrze?.”
Powstaje pytanie – z kim i jak d?ugo trwa?y negocjacje, o których mówi ojciec Wojciech Jasi?ski MIC, gdy? Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, zawi?za? si? po zerwaniu rozmów z PMK , w marcu 2008 roku.
Komitet zaprosi? Ojców Marianów do podj?cia rozmów. W odpowiedzi z dnia 8 maja 2008 roku skierowanej do Sekretarza Generalnego Zjednoczenia Polskiego- Pani Marii Kruczkowskiej-Young, Prowincja? Marianów Ks. Pawe? Naumowicz MIC miedzy innymi pisze:
„,...Wci?? jestem gotowy do spotkania, ale z pewno?ci? nie o powstrzymaniu sprzeda?y. Mo?emy rozmawia? o ewentualno?ci kupna Fawley Court przez organizacje polonijne na zasadach preferencyjnych (np. 10 procent zni?ki od ceny rynkowej).”

Na ponowne zaproszenie Komitetu, Ks. Prowincja? w odpowiedzi z dnia 7 czerwca podaje miedzy innymi warunki spotkania:
„...2. Wobec powy?szego uprzejmie prosz? o pisemn? deklaracj?, z której b?dzie jasno wynika?o, ?e zawi?zany Komitet posiada:
a. wymienionego z imienia i nazwiska przewodnicz?cego, który zosta? przez Komitet uprawomocniony do dialogu z instytucjami z zewn?trz,
b. osobowo?? prawn? i finansow? zdoln? do zawierania umów,
c. instytucj? nadrz?dn?, która zezwoli?a na dzia?alno?? Komitetu.
3.Prosz?, aby na pi?mie przedstawili nam Pa?stwo Wasze „projekty edukacyjno-kulturalne oraz mo?liwo?ci i warunki wykorzystania Fawley Court na te cele”, wraz z tytu?em, programem, osob? prawn? odpowiedzialn? prawnie i finansowo za realizacje projektu itd.(prosi?em ju? o to w poprzednim li?cie). Mo?liwo?? zapoznania si? z tym jest podstawowym warunkiem ewentualnego spotkania i dyskusji..”
Na zebranie Komitetu, w dniu 17 czerwca, ojców Marianów reprezentowali ks. Andrzej Gowkielewicz MIC i obecny proboszcz parafii na Ealingu, ks. Pawe? Nawalaniec MIC - powiernik fundacji ksi??y Marianów- którzy poinformowali zebranych, ?e nie s? upowa?nieni do zabierania g?osu w dyskusji - jedynie mog? by? biernymi s?uchaczami.
Pomimo tak nieprzychylnego nastawienia o.o. Marianów, Komitet zrobi? wszystko aby zd??y? z?o?y? ofert? i wzi?? udzia? w przetargu . Przetarg nie zosta? og?oszony w polskiej prasie ani przez o.o. Marianów ani przez agencj? nieruchomo?ci.
Komitet opracowa? plan zagospodarowania Fawley Court, jako placówki edukacyjno-kulturalnej wraz z ci?g?o?ci? prowadzenia dzia?alno?ci duszpasterskiej.
Projekt przewidywa? stworzenie Centrum Edukacyjnego
1. Zorganizowanie filii wy?szej uczelni o profilu informatycznym, matematycznym i finansowym, z j?zykiem wyk?adowym angielskim. List intencyjny Katedry Informatyki Stosowanej przy Politechnice ?ódzkiej o gotowo?ci przyst?pienia do projektu zosta? za??czony do z?o?onej oo. Marianom oferty.
WUKSW Warszawski Uniwersytet im. Kardyna?a Wyszy?skiego równie? by? zainteresowany otworzeniem filii w FC.
2. Utworzenie szko?y ?redniej z internatem, zapewniaj?cej wysoki poziom edukacyjny, umo?liwiaj?cy uczniom kontynuacje rozpocz?tej nauki w Polsce a jednocze?nie doprowadzaj?cy do uznawanych egzaminów maturalnych w Wielkiej Brytanii.
Komitet nawi?za? kontakt ze Stowarzyszeniem Headmasters Conference,
celem uzyskania profesjonalnej ekspertyzy i doradztwa w sprawach dotycz?cych szkolnictwa w Wielkiej Brytanii.
3.Utworzenie centrum metodycznego, wspieraj?cego przygotowanie do zawodu nauczyciela w szko?ach polskich znajduj?cych si? poza granicami Polski.
4. Stworzenie centrum dwukulturowo?ci.
Dzi? ju? niemal wszyscy jeste?my naznaczeni dwu lub wielokulturowo?ci?, szczególnie Polacy poza krajem, których miejscem zamieszkania w ostatnich latach jest Wielka Brytania. Dlatego wa?na jest praca formacyjna, potrzebna polskiej m?odzie?y i m?odym Polakom, którzy przybyli na wysp? w liczbie dot?d niespotykanej.


Na Wyspach Brytyjskich, od momentu wej?cia Polski do Unii Europejskiej urodzi?o si? 160.000 dzieci, których rodzice maj? polskie obywatelstwo.
Fawley Court powinno sta? si? miejscem spotka? m?odych Polaków z Europy a nawet z ca?ego ?wiata.
Projekty Komitetu uzyska?y aprobat? i przyrzeczenie wsparcia finansowego przez wicepremiera Grzegorza Schetyn?, prezesa stowarzyszenia Wspólnota Polska – Macieja P?a?y?skiego, w-ce marsza?ka Senatu – Krystyn? Bochenek oraz obecn? na zebraniu Komitetu, pos?a na sejm RP Joann? Fabisiak – cz?onka komisji Edukacji w sejmie RP.
Pose? Joanna Fabisiak przeprowadzi?a wst?pne rozmowy z powy?ej wymienionymi cz?onkami Polskiego Rz?du i Sejmu.
Pisemne o?wiadczenia potwierdzaj?ce przeprowadzone rozmowy zosta?y do??czone do oferty.
Przedstawiciele Komitetu poinformowali o zagro?eniu sprzeda?y Fawley Court Hierarchi? Ko?cio?a Rzymsko Katolickiego w Polsce prosz?c o rad? i pomoc.
Przeprowadzone zosta?y równie? rozmowy z polskimi zgromadzeniami zakonnymi o mo?liwo?ciach obj?cia o?rodka opiek? duszpastersk?.
Firma Mariott, która og?osi?a przetarg, poda?a ostateczn? dat? do sk?adania ofert na dzie? 27 czerwca do godziny 12.
Komitet dostosowa? si? do tego terminu i z?o?y? ofert? dzier?awy gruntu i budynków, w wysoko?ci 500.000 GBP rocznie - wycenion? przez ekspertów - z opcj? wykupu po rozpocz?ciu przedstawionej w ofercie dzia?alno?ci. Do oferty zosta? do??czony szczegó?owy opis proponowanej dzia?alno?ci, business plan oraz o?wiadczenie o gwarancjach bankowych w wypadku przyj?cia oferty.
Przedstawiciele Komitetu równie? trzykrotnie odwiedzili Ojca Genera?a w Rzymie, próbuj?c przekona? Go do zmiany decyzji o sprzeda?y i zaakceptowanie dzier?awy.
Podczas rozmów z o.o. Marianami Komitet zaproponowa? równie? wspó?prac? w powy?szych projektach. Propozycja jednoznacznie zosta?a odrzucona.
6 sierpnia 2008 roku firma Mariott przys?a?a lakoniczne zawiadomienie, jednozdaniowe, ?e oferta Komitetu zosta?a odrzucona. Bez podania powodów.Po wojnie na terenie Wielkiej Brytanii pozosta?o 150.000 Polaków. Opiekun Polskiego Wychod?stwa, (w czasie wojny Biskup Polowy Wojska Polskiego) Arcybiskup Józef Gawlina, dostrzegaj?c wielk? potrzeb? edukacji polskich dzieci, które znalaz?y si? na terenie Wielkiej Brytanii, zleci? ksi?dzu Stanis?awowi Be?chowi, do?wiadczonemu w organizacji duszpasterstwa akademickiego i dzia?alno?ci wydawniczej, powo?anie placówek edukacyjnych dla polskich dzieci. Ksi?dz Stanis?aw Be?ch w 1947 sprowadzi? Siostry Nazaretanki i pomóg? w organizacji szko?y dla dziewcz?t w Pitsford .B?d?c w Ameryce w1948 ks.Stanis?aw Be?ch przekona? prowincja?a ojców Marianów ks. Józefa ?uniewskiego o potrzebie powo?ania szko?y dla ch?opców . Ks.Be?ch zwróci? si? listownie z pro?b? do Genera?a oo.Marianów w Rzymie i dosta? zgod?. Ksi?dz S. Be?ch zna? osobi?cie z czasów przedwojennych o. Józefa Jarz?bowskiego, Marianina, z do?wiadczeniem nauczycielskim nabytym w przedwojennej szkole Marianów na Bielanach w Warszawie, wielkiego patriot? i g??boko wierz?cego kap?ana i zaproponowa? jego kandydatur?.
Ojciec Józef Jarz?bowski propozycj? przyj?? i podj?? si? zorganizowania szko?y. Powstaje szko?a dla ch?opców w Hereford.
Wkrótce budynki staj? si? za ciasne dla szybko rozwijaj?cej si? szko?y. Trzeba by?o poszuka? nowej siedziby.
Polska spo?eczno?? bardzo szczodrze wspiera podj?te wysi?ki o.o. Marianów.
Lotnicy Eugeniusz ?ukasi?ski i Czes?aw Paluch informuj? ojca Józefa Jarz?bowskiego, i? maj?tek w Fawley Court jest na sprzeda?. 7 pa?dziernika 1953 r. Fawley Court zostaje zakupiony za sum? £ 10 750 Budynki i park by? w op?akanym stanie. Pieni?dze na zakup cz??ciowo wy?o?y?a prowincja ameryka?ska, do której nale?eli Marianie pracuj?cy w Anglii, Polonia ameryka?ska, National Catholic Welfare Conference, polskie organizacje dzia?aj?ce w Wielkiej Brytanii i indywidualne osoby. Od 1943 r., z polecenia bp. Józefa Gawliny, ks.Rafa? Elston-Gogoli?ski by? odpowiedzialny za dystrybucj? na terenie Wielkiej Brytanii ?rodków materialnych,które pochodzi?y od Egzekutywy Komitetu Katolickich Biskupów Ameryki Pó?nocnej (NCWC) Marianie uzyskuj? kredyt bankowy w wysoko?ci £6 000.
W jednym z apeli z 1953r. do Polaków Ksi??a Marianie mi?dzy innymi pisz? :
„ Prac? rozpocz?li?my z najskromniejszymi ?rodkami jakie dostarczy? nam przed trzema laty Opiekun Polskiego Wychod?stwa, J.E.Arcybiskup Józef Gawlina. Nie korzystamy z ?adnej sta?ej pomocy jakiejkolwiek Instytucji Ameryka?skiej czy Polskiej.
Los Polskich Zak?adów Maria?skich jest jedynie i wy??cznie uzale?niony od stanowiska polskiej emigracji.”

Odpowiedzia?a emigracja polska. Zbierali wszyscy - parafie, organizacje, gazety, instytucje, ko?a ró?a?cowe, tworzy?y si? komitety pomocy i towarzystwa przyjació? Fawley Court pod przewodnictwem genera?ów Boles?awa Ducha, Kazimierza Sosnkowskiego, Stanis?awa Maczka, Józefa Hallera, W?adys?awa Andersa. Zg?asza?y si? firmy oraz osoby indywidualne, które ofiarowywa?y swój wolny czas po?wi?caj?c urlopy; na budow?, malowanie, sprz?tanie i wszelkie prace konieczne do adaptacji budynków. Zwozili ?ó?ka, biurka, co tylko mog?o si? przyda?. 15 stycznia 1954 r. rozpocz??o dzia?alno?? Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia Divine Mercy-College. Towarzystwo Przyjació? Polskiego Gimnazjum Ksi??y Marianów wyst?pi?o z apelem do Rodaków o sum? £6000.

Dwa lata po otwarciu szko?y za cen? £3000 Komitet Pomocy Fawley Court dokupi? 20 hektarów przylegaj?cej ziemi i uczyni? zapis w ksi?dze wieczystej - i? ta ziemia mo?e jedynie s?u?y? edukacji polskich ch?opców .
W?a?nie na tej ziemi zostaj? wybudowane nowe budynki szkolne, i znów Polska Emigracja pokrywa ca?kowity koszt budowy. Ksi??? Stanis?aw Radziwi?? funduje ko?ció? - w którego krypcie sam pó?niej spocz??. Ks. kardyna? Stefan Wyszy?ski, w or?dziu Prymasa Polski na Zjazd Polaków w Fawley Court w 1968 r, dzi?kuje ks. kardyna?owi Karolowi Wojtyle za pob?ogos?awienie ziemi pod kamie? w?gielny ko?cio?a ?w. Anny w Fawley Court.
Komitet Dora?nej Pomocy oraz Towarzystwo Przyjació? Fawley Court pokrywa koszty odbudowy pa?acu po po?arze, dzi?ki zbiórkom i apelom.

Ks. Józef Jarz?bowski za?o?y? tak?e w Fawley Court Muzeum Poloników i Bibliotek?. Dzi?ki wielkiemu zaufaniu jakim by? darzony przez Polaków, Muzeum rozwin??o si? do bardzo poka?nych rozmiarów. Polacy przekazywali swe najcenniejsze pami?tki, wierz?c, ze oddaj? je w zaufane r?ce. Przybywa?y ksi?gozbiory, portrety królów polskich, sztychy, mapy, kolekcja szabli polskich i wiele innych bezcennych eksponatów.
Polscy kolekcjonerzy zbierali po ca?ym ?wiecie cenne pami?tki dla Muzeum i Biblioteki. Obecnie i Muzeum i Biblioteka przewiezione zosta?y do Ojców Marianów w Licheniu.
Bez dyskusji. Czy Emigracja, która to Muzeum stworzy?a wyrazi?a na to zgod????
Muzeum zainicjowane przez o. J. Jarz?bowskiego jest niew?tpliwie cz??ci? Polskiego Dziedzictwa Narodowego Emigracji Niepodleg?o?ciowej.
Tu? obok ko?cio?a znajduje si? grób za?o?yciela Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia ks. Józefa Jarz?bowskiego. To on wywióz? z Wilna w czasie wojny traktat o Mi?osierdziu Bo?ym b?. Micha?a Sopocki - spowiednika ?w. Siostry Faustyny.

W 1986 roku o.o. Marianie zamkn?li szko?? - w trakcie roku szkolnego. Rodzice zostali powiadomieni na dwa tygodnie przed ko?cem drugiego semestru, ?e po feriach Wielkanocnych szko?a nie wznawia dzia?alno?ci. Apel o utrzymanie szko?y podpisa?y wszystkie organizacje emigracyjne z ks. biskupem Szczepanem Weso?ym na czele.
Z inicjatywy rodziców, nauczycieli i dzia?aczy emigracyjnych zosta?a za?o?ona Divine Mercy Educational Trust, fundacja maj?ca na celu reaktywowanie szko?y. W krótkim czasie zebra?a prawie 100 kandydatów z polskich rodzin. Ówczesny Minister Edukacji John Gummer obieca? pomoc. Równie? angielska lokalna spo?eczno?? ofiarowa?a sw? pomoc, mi?dzy innymi: RT Hon Gorgina Stonor i Lady Hampledon.
Pomimo tych wszystkich wysi?ków Marianie pozostali nieugi?ci.Ks. Antoni Papu?y?ski i ks. Pawe? Socha zacz?li szerzy? kult Mi?osierdzia Bo?ego w Fawley Court. Kult, który by? tak drogi ks. Józefowi Jarz?bowskiemu.
Budynki szkolne zosta?y zaadaptowane i powsta? Dom Pielgrzyma im. Jana Paw?a II. Ko?ció? w którym znajduje si? ?askami s?yn?cy obraz Jezusa Mi?osiernego staje si? Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego. Na ?cianach ko?cio?a pojawiaj? si? tabliczki wotywne,w podzi?ce za otrzymane ?aski. Na jednej z nich wygrawerowano : „Dzi?kuj? Mi?osierdziu Bo?emu za uratowanie Fawley Court .Z.O. ”Umie?ci?a j? Zofja Or?owsk? po zamkni?ciu szko?y- wybitny pedagog. Pani Or?owska ,która przyjecha?a z Meksyku wraz z ojcem Józefem Jarz?bowskim, piastowa?a swoje stanowisko do ko?ca inicjuj?c mi?dzy innymi apel o zachowanie szko?y do Ojca ?wi?tego Jana Paw?a.
Przy ko?ciele powstaje kolumbarium.

Z Fawley Court dotychczas korzystaj? Polskie organizacje, harcerze, szko?y sobotnie, parafie, grupy modlitewne. Polacy wynajmuj? sale na uroczysto?ci rodzinne, bankiety, bale. Odbywaj? si? sta?e rekolekcje dla ksi??y oraz kursy wiedzy religijnej. S? tam organizowane ?wi?ta Bo?ego Narodzenia oraz ?wi?ta Wielkanocne z polskimi tradycjami.

Oo.Marianie podj?li decyzj? o sprzeda?y Fawley Court za cen? 22 milionów funtów, uwa?aj?c i? s? jedynymi prawowitymi w?a?cicielami maj?tku. Maj?tku, który ca?kowicie zakupili, odrestaurowali i rozbudowali Polacy, polskie organizacje i ich angielscy przyjaciele nie tylko z Anglii ale i z Ameryki, a tak?e organizacje i instytucje angielskie i ameryka?skie, chc?c tym samym da? wyraz wdzi?czno?ci Polakom za ich heroiczn? postaw? w II Wojnie ?wiatowej.
Fakt, i? to Marianie zaci?gn?li po?yczk? zastawiaj?c Fawley Court w banku nie zaprzecza powy?szemu, bo to Polska Emigracja, polskie organizacje i instytucje oraz osoby prywatne sp?aca?y t? po?yczk?, odrestaurowa?y rozbudowa?y i utrzymywa?y poprzez organizowanie apeli, koncertów, bali, loterii fantowych i wszelakiej innej formy zbierania funduszy.

Komitet z?o?y? ofert? dzier?awy z opcj? kupna Fawley Court, celem ugodowego za?atwienia sprawy. Niemniej jednak uwa?amy, ?e wk?ad Polaków w kupno i utrzymanie FC uzasadnia twierdzenie, ?e to polskie spo?ecze?stwo emigracyjne jest prawowitym w?a?cicielem Fawley Court . Ono to powierzy?o oo. Marianom maj?tek, który mia? s?u?y? m?odemu pokoleniu Polaków i Marianie s? jedynie powiernikami tego? maj?tku, Dlatego te? zapisany zosta? warunek darowizny w ksi?dze wieczystej, i? zakupiona ziemia mo?e by? tylko u?ywana dla celów edukacyjnych dla polskich ch?opców. Ojcowie Marianie, o ile nie znajduj? do?? si? w swym zgromadzeniu na prowadzenie tego o?rodka duszpasterskiego, powinni przekaza? go Polskiej Misji Katolickiej, b?d? innemu zgromadzeniu zakonnemu w porozumieniu z Konferencj? Episkopatu Polski, czy te? organizacji, która podj??a by trud by dalej s?u?y? celom, przy?wiecaj?cym ofiarodawcom, których dary i wysi?ki pozwoli?y na powstanie i funkcjonowanie FC przez 55 lat.

Nie negujemy wielkiego trudu i wysi?ku jaki Ojcowie Marianie w?o?yli w utrzymanie Fawley Court, doceniamy, dzi?kujemy. Has?o oo. Marianów brzmi: „Dla Chrystusa i Ko?cio?a”, a s?u?ba Chrystusowi to s?u?ba Cz?owiekowi. Tak liczna obecnie m?oda polska emigracja potrzebuje w?a?nie teraz duchowego przywództwa oraz miejsca z którego mog?a by by? dumna i w którym czu?aby si? jak na swoim kawa?ku Polski. A te warunki spe?nia Fawley Court . I to nie emocje, ale ?wiadomo?? tej w?a?nie potrzeby powoduje reakcje Polaków. To nie emocje, tylko poszukiwanie prawdy, a postawa ojców Marianów mo?e by? poczytana za wyraz lekcewa?enia i ca?kowitego braku szacunku dla spo?ecze?stwa .
O fakcie sprzeda?y Polacy dowiedzieli si? z prasy brytyjskiej.Dzi?ki Emigracji Niepodleg?o?ciowej nasza ponad 1000 letnia kultura polska wysz?a na Zachód, tu pozosta?a i znalaz?a tu godne miejsce. Wierzymy, ?e nowa emigracja miejsce to umocni pog??bi i rozszerzy. Dlatego te? nie nale?y tego dziedzictwa sprzedawa?, rozprasza?, wywozi? muzea i biblioteki do ró?nych, nie wszystkim znanych miejsc.
Dlatego zwracamy si? do Wielebnego Ojca Genera?a z pro?b? o pokierowanie sprawami o?rodka Fawley Court, tak by pozosta? on nadal miejscem s?u??cym polskiej kulturze i przekazywaniu Polskiego Dziedzictwa Narodowego nast?pnym pokoleniom Polaków.

In Christo.

Dr. Bo?ena Laskiewicz
Przewodnicz?ca

Andrzej Zakrzewski
Sekretarz

Julitta Nazdrowicz-Woodley
Vice przewodnicz?ca

Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley CourtZjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii
Instytut Polski Akcji Katolickiej
Polski Uniwersytet na Obczy?nie
Polska Macierz Szkolna
Zwi?zek Harcerstwa Polskiego
Stowarzyszenie Techników Polskich
Jumbulance
Polski O?rodek Spo?eczno-Kulturalny
Polska Fundacja Kulturalna
Zjednoczenie Polek na Emigracii
Towarzystwo Pomocy Polakom na Wschodzie
Ko?o AK Londyn
Stowarzyszenie Poland Street
Polonia Nottingham

PS.
Dodatkowa pro?ba Komitetu. Poniewa? czas nagli? nie zd??yli?my si? skontaktowa? si? ze wszystkimi organizacjami . Mamy jednak nadziej?,?e po przeczytaniu tekstu pozosta?e organizacje do??cz? do tego dzie?a.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe