PROCES S?DOWY RADZIWI??A #169; fawleycourt PROCES S?DOWY RADZIWI??A © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt PROCES S?DOWY RADZIWI??A

PROCES S?DOWY RADZIWI??A

Do S?du Okr?gowego w Warszawie wp?yn?? pozew syna ksi?cia Stanis?awa Radziwi??a, Johna Radziwi?la przeciwko polskiej Prowincji Ksie?y Marianów
o sprzeniewierzenie si? woli ksi?cia Stanis?awa Radziwi??a fundatora ko?cio?a p.w. NMP i ?w.Anny w Fawley Court poprzez jego desekralizacj? oraz przeciw zmuszaniem syna ksi?cia do usuni?cia szczatków ojca z krypty ko?cio?a w której spoczywa.

Syn Ksi?cia oburzony decyzj? ksi??y Marianów o desekralizacji Ko?cio?a i zamiarem sprzeda?y Fawley Court wraz z Ko?cio?em w którego krypcie spoczywa ?.p. Ksia?e Stanis?aw Radziwi?? a takze umieszczona jest urna z prochami przyrodniego brata Antoniego Radziwi??a wnós? sprawe do polskiego S?du. Wybór S?du polskiego spowodowany by? faktem , i? Ksi??a Marianie w Wielkiej Brytanii nale?? do Prowincji Polskiej Zgromadzenia

W pozwie John Radziwi?? wyst?puje o 


1. stwierdzenie, ?e sprzeda? nieruchomo?ci Fawley Court w Henley-on-Thames (Wlk. Brytania) stanowi naruszenie obowi?zków powierniczych ci???cych na Zgromadzeniu Ksi??y Marianów – Prowincji Opatrzno?ci Bo?ej z siedzib? w Polsce, z tytu?u trustu ustanowionego przez ksi?cia Stanis?awa Alberta Radziwi??a i obejmuj?cego Ko?ció? pod Wezwaniem Naj?wi?tszej Marii Panny i ?w. Anny przy Fawley Court, którego tre?ci? jest obowi?zek zarz?dzania Ko?cio?em na rzecz przybywaj?cych tam wiernych, oraz naruszenie obowi?zków ci???cych na Marian Fathers Charitable Trust Incorporated z siedzib? w Wlk. Brytanii z tytu?u constructive trustu obejmuj?cego ten?e Ko?ció? o analogicznej tre?ci lub alternatywnie:
- stwierdzenie, ?e sprzeda? nieruchomo?ci Fawley Court w Henley-on-Thames (Wlk. Brytania) stanowi naruszenie polecenia z tytu?u darowizny obci??aj?cego pozwanych, zobowi?zuj?cego ich do zarz?dzania Ko?cio?em pod Wezwaniem Naj?wi?tszej Marii Panny i ?w. Anny przy Fawley Court na rzecz przybywaj?cych tam wiernych;
2. nakazanie pozwanym powstrzymania si? od wszelkich dalszych dzia?a? polegaj?cych na oferowaniu nieruchomo?ci Fawley Court, Hedley-on-Thames, Oxfordshire RG9 3AE w Wlk. Brytanii na sprzeda?, zawieraniu umowy sprzeda?y lub wykonywaniu takiej umowy dotycz?cej tej nieruchomo?ci;
3. nakazanie pozwanym zaniechania dzia?a? zmierzaj?cych do naruszenia dobra osobistego powoda w postaci kultu pami?ci po zmar?ych bliskich;
4. zas?dzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów post?powania, w tym kosztów zast?pstwa wed?ug norm przepisanych;
5. rozpoznanie sprawy równie? pod nieobecno?? powoda


Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court w imieniu wszystkich Polaków których reprezentuje dzi?kuje Johnowi Radziwi??owi za t? chwa?y godn? postaw?.

Mamy nadziej? ,?e sprawa ta pozwoli ujawni? ca?? prawd? i uratowa? Fawley Court dla nas I przysz?ych pokole? Polaków.

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe