Nowy Czas 29.3.11 #169; fawleycourt Nowy Czas 29.3.11 © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Nowy Czas 29.3.11

Nowy Czas 29.3.11

Szacunek i pami??
2011.03.29 / Mieczys?aw Majcherczyk
TAGI: Fawley Court
Share |
Od czasu do czasu odwiedzam cmentarz przy Fairmile w Henley on Thames. Przyjecha?em do Fawley Court jako jeden z pierwszych pi?tnastu uczniów na pocz?tku 1954 roku. By?em najm?odszym uczniem w tej pierwszej klasie. Ojciec Józef Jarz?bowski darzy? mnie specjaln? opiek?. Cz?sto przebywa?em z nim, kiedy czyta? mi poezje i opowie?ci historyczne o Romualdzie Traugucie czy te? o generale Hallerze i innych.


Ostatnio by?em w Henley w niedziel? 27 lutego. Niestety, z przykro?ci? zauwa?y?em, ?e ju? przesz?o jedena?cie miesi?cy le?y od?ogiem porzucona i za?miecona pot?uczonymi szklanymi zniczami p?yta z czarnego marmuru z grobu o. Jarz?bowskiego (ufundowana przez pana M. Paw?owskiego ze S?onimia). Ko?o p?yty le?y oryginalny brzozowy krzy?. Jest to wszystko w op?akanym stanie.

W ksi??ce pt. Zostanie po nich nik?y ?lad... jest napisane: „Pami?? Ojca Józefa Jarz?bowskiego, twórcy o?rodka w Fawley Court, podobnie jak pami?? Stanis?awa Radziwi??a, fundatora ko?cio?a ?w. Anny tam?e, s? jednak ?ywe nie tylko w samym Fawley Court, ale i wielu miejscach na ?wiecie, gdzie dzi? ?yj? i pracuj? wychowankowie szko?y”.

Obrz?dek (Ordo Exsequiarum) pogrzebu chrze?cija?skiego, zgodnie z prawem kanonicznym, ma obowi?zuj?ce normy post?powania. Bierze si? równie? pod uwag? zwyczaje lokalne, czego wymaga kultura i pobo?no?? spo?ecze?stwa zwi?zanego z osob? zmar??. Dla rodziny, przyjació? i znajomych zmar?ej osoby (a tak?e spo?ecze?stwa, z którym dana osoba mia?a zwi?zek) ma to szczególne znaczenie.

Uwa?am, ?e ksi??a marianie powinni przenie?? oryginaln? p?yt? marmurow? i krzy? na grób o. Józefa Jarz?bowskiego w Fawley Court, gdzie powinna by? ulokowana, zanim og?oszony zostanie ostateczny werdykt s?du w sprawie ekshumacji jego zw?ok i zanim wandale uszkodz? [b?d? ukradn? – red.] t? p?yt?.

O. Józef cz?sto nazywa? Fawley Court „Bielanami nad Tamiz?”. By?o jego ostatni? wol?, aby by? pochowanym w tym miejscu. Je?li by mu na tym wcale nie zale?a?o, to przecie? wyrazi?by ch?? bycia pochowanym mi?dzy swymi ?p. ksi??mi na cmentarzu w Henley. Dziwi? si? ksi??om marianom, ?e nie chc? lub nie wk?adaj? nale?ytych stara?, aby wykona? jego ?yczenie i ostatni? wol?.

Uwa?am to za zachowanie nie tylko niegodne ich pozycji w spo?ecze?stwie i niezgodne z ich naukami o zachowaniu religijnym i kulturowym, ale b?d?ce na granicy skandalu publicznego.

My?l?, ?e o. Józef Jarz?bowski swoj? postaw?, swoim po?wi?ceniem i dorobkiem na rzecz Polonii i Rzeczypospolitej Polskiej zas?u?y? na szacunek wobec jego ?ycze? i pami??.

Zauwa?y?em równie?, ?e na p?ycie nagrobnej mojej wychowawczyni ?p. pani Zofii Or?owskiej brakuje napisu o jej synu, ?p. Witoldzie, gdzie – po d?ugich tarapatach – zosta?y w ko?cu z?o?one jego szcz?tki. Poniewa? sprawa kryminalna dotycz?ca ksi?dza Wojciecha Jasi?skiego jest sub judice – jako prawnik na emeryturze – nie mog? komentowa? tej sprawy a? do jej ostatecznego rozstrzygni?cia.

Mieczys?aw Majcherczyk


 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe