EKSHUMACJA WSTRZYMANA #169; fawleycourt EKSHUMACJA WSTRZYMANA © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt EKSHUMACJA WSTRZYMANA

EKSHUMACJA WSTRZYMANA

Wbrew naszym licznym sprzeciwom , dotyczacym ekshumacji szczatków ?.p.Ojca Józefa Jarz?bowskiego, Ministerstwo Sprawiedliwo?ci udzieli?o Ks. Marianom zgod? na jej przeprowadzenie.


Grób Ojca Józefa zosta? naruszony. Nagrobek zosta? zamieniony w kup? gruzu, która le?y obok niezabezpieczonego grobu, a granitowa p?yta z napisami znajduje si? na cmentarzu w Henley.

W dniu 12-go marca 2010 r. na wniosek najbli?szej rodziny i Komitetu Obrony Dziedzictwa Narodowego s?d wyda? orzeczenie o wstrzymaniu ekshumacji ?p O.J. Jarz?bowskiego do czasu rozpatrzenia g?ównego wniosku zaskar?aj?cego decyzj? Ministerstwa Sprawiedliwo?ci (Ministry of Justice) udzielaj?c? ksi??om Marianom wymaganego prawem zezwolenia na ekshumacj?.
Decyzja S?du przysz?a w ostatniej chwili, ksi??a Marianie planowali ekshumacj? na poniedzia?ek 15-go marca.

Przygotowuj?c si? do ekshumacji ju? usun?li p?yt? nagrobn? O.Józefa, krzy? i wykopali otaczaj?cy grób bukszpan.

Zdj?cia zrobione 11 i 13 marca 2010r. s? pora?aj?ce. Wydaje si? by? pewnym, ?e grób jest ju? pusty. Firma maj?ca przeprowadzi? ekshumacj? zapewni?a nas, ?e szcz?tki o. Józefa Jarz?bowskiego nie zosta?y naruszone i znajduj? si? w grobie pomimo braku p?yty nagrobnej. Powiadomona zosta?a o s?dowym zakazie ekshumacji i do puki orzeczenie s?du nie b?dzie zmienione doputy ekshumacji nie bedzie.

Kamienie, na których znajdowa?a p?yta, stanowi? teraz kup? gruzu obok spoczywaj?cego nadal w grobie tego wielkiego Marianina, który wyniós? na ?wiat Nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego. To dzi?ki jego charyzmatycznej osobowo?ci, wierze i m?dro?ci, ci??kiej pracy i zagrzewaniu ówczesnej emigracji do walki o zachowanie wiary i polsko?ci nast?pnych pokole? , obecni maria?scy wspó?bracia nie zwa?aj?c na Jego testament duchowy i wol? maj? mo?liwo?? spieni??y? jego dzie?o i dorobek ca?ej Polonii za 22 miliony funtów.


Poni?ej historia grobu Ojca J.Jarz?bowskiego, z ostatnich kilku miesi?cy.


1.
2 XI 2009r. P?yta nagrobna o. Józefa Jarz?bowskiego


2.
2.XI 2009r. Pomnik w Dzie? Zaduszny

3.
21 XI 2009r. Rodzina odwiedzaj?ca Fawley Court zauwa?a brak krzy?a i przesy?a nam zdj?cie.


4.
22 XI 2009r. Ksie?a Marianie informuj? nas, ?e krzy? jest wzi?ty do renowacji. Wstawiamy nowy krzy?.


5.
11 III 2010r. Grób zdewastowany, cho? O. Józef Jarz?bowski nadal w nim spoczywa.


6.
13 III 2010r. Dzie? po wydaniu orzeczenia przez S?d.e-mail: savefawley@hotmail.com  Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe