Ko?ció? pw">
Ko?ció? p.w. NMP i ?w. Anny #169; fawleycourt Ko?ció? p.w. NMP i ?w. Anny © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Ko?ció? p.w. NMP i ?w. Anny

Ko?ció? p.w. NMP i ?w. Anny


e-mail: savefawley@hotmail.com 


Ko?ció? pw.NMP i ?w. Anny zosta? zaprojektowany przez architeka W?adys?awa Jarosza i wybudowany w latach 1971-73. Ko?ció? zosta? ufundowany przez Ksi?cia Stanis?aw Albert Radziwi??a dla Polskiej Spo?eczno?ci na emigracji w Wielkiej Brytanii.

28-go wrze?nia 2009 Ko?ció? ten zosta? uznany za zabytek klasy II ze wzgl?du na:

1. Szczególny charakter architektoniczny z racji uderzaj?cej asymetrii projektu ze ?mia??, interesuj?c? bry??, zdominowan? ostrok?tnym dachem.
2. Nowoczesno?? i wysok? jako?? Ko?cio?a wyra?one zarówno w projekcie jak i wykonaniu poprzez pomys?owe zastosowanie materia?ów.
3. Znaczenie historyczne Ko?cio?a dla Rzymsko-Katolickiej spo?eczno?ci i powi?zania z Polskim Rodem Ksi???cym, jako miejsce wiecznego spoczynku Ksi?cia Radziwi??a, który ufundowa? go ku pami?ci swojej matki Ksi??nej Lubomirskiej.

(Ian Dunlop, Departament Kultury, Mediów i Sportu)

Ko?ció? p.w. Naj?wi?tszej Maryi Panny i ?w. Anny - Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego
Ko?ció? p.w.Nj?wi?tszej Maryji Panny i ?w.Anny ufundowany zosta? przez Ksi?cia Stanis?awa Albrechta Radziwi??a wed?ug projektu architekta W?adys?awa T Jarosza.Ksi??e S.Radziwi?? zosta? pochowany w krypcie ko?cio?a do której wej?cie zdobi? or?y radziwi?owskie wed?ug ?yczenia Ksi?cia.1.Ksi??e Stanis?aw Radziwi?? i J.E.Biskup Northampton Charls Grant.

2.Ks.Prowincja? Julian Chró?ciechowski z autorem projektu ko?cio?a architektem W?adys?awem Jaroszem.


AKT EREKCYJNY:"W roku 1971 od Narodzenia Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, w pi?tym roku drugiego tysi?clecia ochrzczonej Polski, w pi?dziesi?t? pierwsz? rocznic? "Cudu nad Wis??"-
gdy na tronie papieskim zasiada? Jego ?wietobliwo?? Pawe? VI a królewska korona Wielkiej Brytanii spoczywa?a na g?owie El?biety II-
Jego Ksi???ca Mo?? Stanis?aw A.Radziwi??, pragn?c uczci? sw? zmar??
matk? ?p.Ann? z Ksi???t Lubomirskich (ur.w Równem 8.10.1881, zmar?? w Krasnogórsku 16.2.1947, grób zagin?? w Rosji), zbudowa? w Fawley Court ko?ció? pod wezwaniem Naj?wi?tszej Maryi Panny i ?w.Anny, oddaj?c go na zawsze w posiadanie Angielskiej Prowincji Zgromadzenia Ksi??y Marianów dla u?ytku Kolegium Mi?osierdzia Bo?ego i przybywaj?cych tu wiernych. Na wieczn? rzeczy pami?tk? prawdziwo?? tego faktu stwierdzaj? w?asnor?cznym podpisem: J.K.M.Stanis?aw A.Radziwi??, ks. dr Julian Chró?ciechowski, prowincja?, ks.dr Adam Perz superior domu w Fawley Court, W?adys?aw T.Jarosz dyplomowany architekt. Fawley Court, dnia 15 sierpnia 1971 roku w uroczysto?? Wniebowzi?cia N.M.P.


Uroczysto?? po?wi?cenia ko?cio?a

1.procesja ksi??y 2.Poczet sztandarowy


1.Ks.Prowincja? Julian Chró?ciechowski i projektant ko?ci?a in?. arch. W?adys?aw Jarosz.
2.in? Ryszard Gabryjelczyk i in? arch.W?adys?aw Jarosz

"P?k.Buchowski odczytuje list ksi?cia Radziwi??a,który po wypadku samochodowym nie czu? si? na si?ach,by osobi?cie wzi?? udzia? w przyj?ciu u oo.Marianów wraz z innymi go??mi.W li?cie swoim i on wyrazi? nadziej?,?e ko?ció? ten przyczyni si? walnie do wychowania m?odzie?y polskiej w duchu polskim i katolickim."

"Na zako?czenie wyst?pi?y jeszcze Siostry Nazaretanki,tzw.?piewaj?ce siostry. Ws?uchiwali si? wszyscy w s?owa melodyjne i g??bokie."


Zes?anie Ducha ?wi?tego 31.05.2009r
poni?ej z lewej: Figura ?w.Anny Samotrzeciej.Jest to XVII-sto wieczna rze?ba hiszpa?ska, podarowana przez siostr? ksi?cia Radziwi??a hrabin? Potock?.

powy?ej z prawej: P?askorze?ba Matki Bo?ej z dzieci?tkiem Jezus, umiejscowiona nad sarkofagiem ksi?cia S.Radziwi??a.(poni?ej)


Sarkofag ksi?cia Stanis?awa Alberta Radziwi??a.


Tablice upami?tniajace szwagrów Ksi?cia Radziwi??a : Johna Fitzgeralda Kennediego, Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Senatora Roberta Francis Kennediego. Z prawej strony tablica pamiatkowa ofiarodawców Fawley Court szczególnej wagi.
TABLICZKI DZI?KCZYNNE

zamieszczone w Ko?ciele p.w. NMP i ?w. Anny:


Tabliczka zamieszczona w 1988r. przez p. Zofi? Or?owsk? - wieloletni? nauczycielk? Divine Mercy College,Fawley Court, która pracowa?a z O.Józefem Jarz?bowskim jeszcze w Meksyku. Na poczatku lat 50-ch przyjecha?a do Angli pomaga? Ojcu Jarz?bowskiemu. Po zamkni?ciu szko?y w 1986r.,Ksi??a Marianie nosili si? z zamiarem sprzedania Fawley Court. Ks.Antoni Papu?y?ski tak jak Ojciec Jarz?bowski zawierzy? spraw? uratowania Fawley Court Mi?osierdziu Bo?emu. Wkrótce w ko?ciele zacz??y pojawia? si? tabliczki wotywne w podzi?ce za otrzymane ?aski. 

więcej więcej

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe