EKSHUMACJA O.JÓZEFA #169; fawleycourt EKSHUMACJA O.JÓZEFA © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt EKSHUMACJA O.JÓZEFA

EKSHUMACJA O.JÓZEFA

31.08.2012 przed 6.30 rano odby?a sie ekshumacja doczesnych szcz?tków o.Józefa Jarz?bowskiego

Po 3 i pó? rocznej walce w s?dach brytyjskich: High Court of Justice, Court of Appeal
i Supreme Court, Europejski Trybuna? Praw Cz?owieka jako ostatnia instancja odrzuci? apelacj? krewnej O. J. Jarz?bowskiego, El?biety Rudewicz i  Komitetu Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court o nienaruszalno?? grobu ?.p. O. Józefa Jarz?bowskiego, zgodnie z jego wol? wyra?on? co do miejsca pochówku.

E. Rudewicz i wspieraj?cy j? Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego FC, reprezentuj?cy organizacje polskie w Wielkiej Brytanii, jak i Ko?o By?ych Wychowanków FC, uwa?a i? wyrok s?du wy?szej instancji jest niesprawiedliwy i bardzo krzywdz?cy dla nie tylko samej krewnej ale wszystkich nas Polaków. Petycj? w sprawie nienaruszalno?ci grobu O. Józefa oprócz polskich organizacji emigracyjnych podpisa?o 3000 indywidualnych osób.
Ko?o By?ych Wychowanków reprezentuje uczniów Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia za?o?onego przez O. Józefa Jarz?bowskiego. Mimo sprzeciwu tak wielu, S?d przychyli? si? do wniosku kilku marianów o ekshumacje o.J.Jarz?bowskiego z pobudek merkantylnych.

Uwa?amy, ?e zosta?y naruszone podstawowe prawa cz?owieka zagwarantowane przez Konwencj? o Ochronie Praw Cz?owieka i Podstawowych Wolno?ci, której Wielka Brytania jest jednym z sygnatariuszy. Prawa rodziny do uszanowania woli zmar?ego, pomimo i? istniej? precedensy w s?downictwie ,i? wola najbli?szych krewnych co do miejsca pochowku jest przez s?dy brytyjskie respektowana, w sprawie grobu O. Józefa Jarz?bowskiego nie znalaz?y obrony.

Europejski Trybuna? Praw Cz?owieka w Strasbourgu nie rozpozna? sprawy tylko odrzuci? wniosek krewnej El?biety Rudewicz o naruszenie art.8 i  art.9 Konwencji, bez rozpoznania merytorycznego, po 5–u dniach, bez uzasadnienia i bez mo?liwo?ci jakiegokolwiek odwo?ania.

Konwencja o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolno?ci broni podstawowych praw demokratycznych i obywatelskich cz?owieka jakim jest wolno?? wyznania. Wolno?? wyznania przejawia si? mi?dzy innymi w respektowaniu zmar?ych i ich woli. Respekt taki wyra?any jest przez wyznawców wszystkich religii, nie tylko katolickiej.

Uwa?amy, i? prawo do wolno?ci wyznania E.Rudewicz i  wszystkich Polaków, którzy j? popierali zosta?y pogwa?cone.

Niezw?ocznie po odrzuceniu wniosku przez Europejski Trybuna? Praw Czlowieka marianie ekshumowali na lokalny cmentarz Fairmile Cemetery w Henley on Thames, Oxfordshire, doczesne szcz?tki ?.p. Józefa Jarz?bowskiego. O terminie ekshumacji marianie nie powiadomili ani krewnej, E. Rudewicz chocia? o takie powiadomienie prosi?a ani spo?eczno?ci polskiej. Ekshumacja mia?a miejsce dnia 31-go sierpnia 2012, przed godzin? 6:30 rano.

O. Józef Jarz?bowski by? jednym z najwi?kszych Polaków Emigracji Niepodleg?o?ciowej, twórca Fawley Court i za?o?yciel polskiego gimnazjum m?skiego, Kolegium Bo?ego Mi?osierdzia, wspania?y kaznodzieja, wielki patriota, historyk, pisarz, poeta i twórca Muzeum polskich historycznych pami?tek narodowych w Anglii.

O. Józef Jarz?bowski zmar? w opinii ?wi?to?ci w 1964r. ?wiadectwa wspó?czesnych mu osób wymagane do rozpocz?cia procesu beatyfikacyjnego zdeponowane s? w domu generalnym ksi??y marianów ju? od 1993r., o czym dowiadujemy si? z listu ?p. ks. Biskupa Zbigniewa Kraszewskiego, jednego z wychowanków O. Józefa.

Mamy nadziej?, ?e fakt ekshumacji nie zaprzepa?ci mo?liwo?ci wznowienia procesu beatyfikacyjnego tego ?wi?tobliwego Polaka.

Nigdy za ?ycia nikomu nic nie odmówi?, tak i po ?mierci wiele juz osób do?wiadczy?o Jego pomocy.

Zach?camy do nawiedzania grobu O. Józefa i upraszanie ?ask za Jego wstawiennictwem.

W za??czeniu przesy?amy zdj?cia grobu O. J. Jarz?bowskiego po ekshumacji na cmentarz

Fairmile Cemetery w Henley.
31.08.2012 
EKSHUMACJA O.JÓZEFA -  - © fawleycourt
następny następny

powrót  powrót

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe